Πέμπτη 19 Μαϊ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Έρχονται οι «αξιωματικοί γραφείου» στην ΕΦ-Τι αλλάζει για προαγωγές και κρίσεις

Μιχάλης Πολυδώρου  20/01/2022 06:23
Έρχονται οι «αξιωματικοί γραφείου» στην ΕΦ-Τι αλλάζει για προαγωγές και κρίσεις

Έρχονται οι «αξιωματικοί γραφείου» στην ΕΦ-Τι αλλάζει για προαγωγές και κρίσεις

Μιχάλης Πολυδώρου  20/01/2022 06:23

Τα πάνω κάτω, αλλά με θετικό πρόσημο αναμένεται να φέρου οι νέοι κανονισμοί που αφορούν τη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς και ειδικότερα, τους διορισμούς, την ιεραρχία, τις προαγωγές και τις αφυπηρετήσεις αξιωματικών, που θα ψηφίσει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα μεταξύ άλλων με το Νομοσχέδιο εισάγεται ο όρος των «αξιωματικών γραφείου», ενώ φέρνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις κρίσεις των αξιωματικών.  

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, είναι καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα μέλη του στρατού, αφού ρυθμίζει χρόνια προβλήματα που παρουσιάζονται στον στρατό και που έχει να κάνει με τις μεγάλες καθυστερήσεις σε σχέση με την ανέλιξη των αξιωματικών, τις αδιαφανείς διαδικασίες σε σχέση με τις προαγωγές, ιατρικά θέματα που προκύπτουν σε αξιωματικούς αλλά και ζητήματα που άπτονται των αφυπηρετήσεων.

Μια από τις βασικές πρόνοιες του Νομοσχεδίου, αφορά την υιοθέτηση των «αξιωματικών γραφείου». Έτσι θα μπορούν να χαρακτηρίζονται από εδώ και πέρα οι αξιωματικοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και οι οποίοι θα έχουν ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

Έρχονται οι αξιωματικοί γραφείου

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου η απόφαση του υπουργού για χαρακτηρισμό ή μη αξιωματικού ως «αξιωματικού γραφείου» πρέπει να λαμβάνεται εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή, σε περίπτωση που ο αξιωματικός βρίσκεται υπό κρίση, πριν από τη σύνοδο του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς παύσει για οποιονδήποτε λόγο τυχόν αξιολογήσεις αξιωματικών που εκκρεμούν για τις οποίες αυτός ήταν αρμόδιος, θα διενεργούνται από τον αντικαταστάτη του.

Αξιωματικός που είναι χαρακτηρισμένος ως «αξιωματικός γραφείου» δύναται οποτεδήποτε να επανέλθει στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα υγείας του.  Σε περίπτωση επανόδου του, η αρχαιότητά του καθορίζεται όπως και πριν από τον χαρακτηρισμό του, ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου βαθμού και όχι με βάση την ημερομηνία αποχαρακτηρισμού, όπως ισχύει σήμερα.

Ακόμα προβλέπεται πως, σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού, ο χρόνος διοίκησης που απαιτείται να έχει, ώστε να κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό, θα είναι τόσο ο χρόνος του κατεχόμενου βαθμού όσο και ο χρόνος που υπολείπεται από τους προηγούμενους βαθμούς με μέγιστο τα τρία (3) έτη επιπλέον του χρόνου διοίκησης για τον βαθμό που κατέχει.  Επιπροσθέτως, αξιωματικοί που επανέρχονται στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, για να κριθούν με την ανώτατη διαβάθμιση κρίσης, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα σχολεία.

Τα μέλη του στρατού που υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα θα δύναται να παραπέμπονται για εξέταση από ιατροσυμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Άμυνας ή/και του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς ή ύστερα από αίτησή τους, ώστε να διαγνωσθεί η πάθησή τους και να αποφασιστεί κατά πόσο είναι ικανά να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Τρία αντί τέσσερα χρόνια υπολοχαγοί

Μάλιστα το Νομοσχέδιο προβλέπει πως ως ανώτατος βαθμός ανέλιξης των αξιωματικών των σωμάτων του ναυτικού και της αεροπορίας, των ιατρών και των κοινών σωμάτων του στρατολογικού, οικονομικού και δικαστικού καθορίζεται ο βαθμός του Συνταγματάρχη αντί του Ταξιάρχου. Η συμπλήρωση χρόνου διοίκησης από τους μηχανικούς του ναυτικού και της αεροπορίας βαθμού Πλοιάρχου/Σμηνάρχου, προκειμένου να κριθούν, πλέον δε θα απαιτείται.

Επιπλέον το Νομοσχέδιο προβλέπει πως σε αξιωματικό ο οποίος έχει παραπεμφθεί σε ιατροσυμβούλιο ή λόγω χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών βρίσκεται σε άδεια ασθενείας ή νοσηλεύεται, δεν θα ανατίθενται καθήκοντα διοίκησης.

Σε σχέση με την ανέλιξη των αξιωματικών της Ε.Φ., το Νομοσχέδιο προβλέπει πως πλέον, ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής, ώστε να δικαιούται κρίση αξιωματικός στον βαθμό του Υπολοχαγού, μειώνεται από τέσσερα σε τρία  έτη.

Σημειώνεται ότι κάθε αξιωματικός απαιτείται να εκτελεί σε κάθε βαθμό τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου διοίκησης που προβλέπεται, ανεξαρτήτως του χρόνου διοίκησης που δικαιούται να μεταφέρει.

Τι αλλάζει στις κρίσεις της Ε.Φ.

Χρέη εισηγητή στο Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων θα εκτελεί ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ προβλέπεται πως οι απόφοιτοι αξιωματικοί ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) θα είναι αρχαιότεροι άλλων αξιωματικών διαφορετικής προέλευσης οποτεδήποτε διορίστηκαν το ίδιο έτος και όχι μόνο σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού.

Προβλέπεται επίσης ότι, αξιωματικός που βρίσκεται σε αφυπηρετική άδεια δε θα δύναται να διοριστεί ως μέλος των συμβουλίων κρίσεων. Μάλιστα, τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων δύνανται να χαρακτηρίσουν πειθαρχικό παράπτωμα ως σοβαρό, εφόσον επιβλήθηκε γι’ αυτό ποινή φυλάκισης ή αυστηρότερη από αυτήν, ενώ δύνανται να λάβουν υπόψη ως κριτήριο για την κρίση αξιωματικού πειθαρχικό παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα μόνο κατά την πρώτη κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής για το παράπτωμα ή/και της καταδίκης από ποινικό δικαστήριο. Η κύρωση των πινάκων κρίσεων αξιωματικών από τον Υπουργό Άμυνας, καθώς και η εξουσία του για παραπομπή υποθέσεων στο Συμβούλιο Επανακρίσεων καταργείται για λόγους αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, δεδομένου ότι ο ίδιος είναι πρόεδρος του εν λόγω συμβουλίου, ενώ και τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής σε κάθε βαθμό για τους αξιωματικούς των κοινών σωμάτων, δεδομένου ότι αφυπηρετούν σε μεγαλύτερη ηλικία, ήτοι με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας τους, διαφοροποιούνται.

Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και εφαρμογής της όλης διαδικασίας και ειδικότερα αναφορικά με την κοινοποίηση των κρίσεων και των πινάκων κρίσεων στους κριθέντες αξιωματικούς, η διαδικασία κρίσεων των αξιωματικών διαφοροποιείται. Επίσης, σε αξιωματικούς παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης από κοινό σώμα σε κοινό σώμα.

Περαιτέρω, στο Νομοσχέδιο υπάρχει μεταβατική διάταξη αναφορικά με τους αξιωματικούς οι οποίοι με βάση τους καταργηθέντες περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς του 1990 έως 2013 δεν είχαν υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης, ώστε ο χρόνος υπηρεσίας που τυχόν είχαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό τροποποίηση κανονισμών του 2016 σε θέσεις διοίκησης να λογίζεται ως χρόνος διοίκησης για τον εν λόγω βαθμό.

Με το υφιστάμενο σύστημα οι επικείμενες κρίσεις

Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν τoν καθορισμό της αρχαιότητας αξιωματικού που αποχαρακτηρίζεται από «αξιωματικός γραφείου» και τη μεταβατική διάταξη για τους αξιωματικούς που δεν είχαν υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης με βάση τους καταργηθέντες κανονισμούς του 1990 έως 2013 προτείνεται όπως ισχύσουν αναδρομικά από τις 2 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και δίκαιης αντιμετώπισης, καθώς και προς συμμόρφωση με σχετική νομολογία ως προς τον καθορισμό της αρχαιότητας και τη διαδικασία αποχαρακτηρισμού γενικότερα.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι η προώθηση στο παρόν στάδιο προς έγκριση των κανονισμών, ήτοι ενάμιση μήνα προτού αρχίσουν οι κρίσεις για προαγωγή και οι αφυπηρετήσεις, και η μελέτη τους με πιεστικά χρονοδιαγράμματα θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους επηρεαζόμενους αξιωματικούς.  Ως εκ τούτου, τα ίδια μέλη εισηγήθηκαν όπως στο παρόν στάδιο προωθηθούν για έγκριση στην ολομέλεια της Βουλής μόνο οι πρόνοιες των κανονισμών που δεν επηρεάζουν τις επικείμενες κρίσεις, οι οποίες θα είναι ορθότερο να διεξαχθούν με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

Ο υπουργός Άμυνας δε διαφώνησε με την πιο πάνω άποψη και εισηγήθηκε όπως στο παρόν στάδιο προωθηθούν προς έγκριση οι πρόνοιες των κανονισμών οι οποίες εναρμονίζονται με τον περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2021, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, και αφορούν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των αξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας από την υπηρεσιακή κατάσταση των αξιωματικών ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου στην κοινή υπηρεσιακή κατάσταση αξιωματικών γραφείου, ώστε να τροχοδρομηθεί η διαδικασία στο συμβούλιο κρίσεων.  Σημειώνεται ότι με την πιο πάνω άποψη συμφώνησε και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς. 

Ακόμα, ο Χαράλαμπος Πετρίδης εισηγήθηκε όπως στο παρόν στάδιο προωθηθούν προς έγκριση και οι πρόνοιες των κανονισμών οι οποίες σχετίζονται με ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.  Ειδικότερα, με τις εν λόγω τροποποιήσεις καταργείται η διαδικασία κύρωσης από τον Υπουργό Άμυνας των πινάκων κρίσεων των αξιωματικών που εκδίδονται από το συμβούλιο κρίσεων, καθώς και η εξουσία του να παραπέμπει υποθέσεις κρίσεων αξιωματικών ενώπιον του Συμβουλίου Επανακρίσεων.  Η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την ακυρωτική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου για σκοπούς διαφύλαξης της αρχής της αμεροληψίας, δεδομένου ότι ο υπουργός Άμυνας είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Επανακρίσεων. 

Τέλος, ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι ανάλογες τροποποιήσεις με αυτές που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς θα προωθηθούν το συντομότερο στη Βουλή και για τους κανονισμούς που διέπουν τους μόνιμους και τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς.

Ομοφωνία κομμάτων

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει προς έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής το σχετικό με τα πιο πάνω μέρος των κανονισμών, ήτοι το μέρος που εναρμονίζεται με τον βασικό νόμο και το μέρος που αφορά τη συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, ενώ το εναπομείναν μέρος αυτών αποφασίστηκε όπως εξεταστεί από την ίδια μετά την ολοκλήρωση από το Υπουργείο Άμυνας των διαδικασιών που αφορούν τις προαγωγές των αξιωματικών. 

Τέλος, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Άμυνας όπως επανεξετάσει τις πρόνοιες του εναπομείναντος κειμένου των κανονισμών και προβεί σε περαιτέρω τροποποιήσεις, ώστε να περιληφθούν σε αυτό μεταξύ άλλων μετρήσιμα κριτήρια σε σχέση με τις κρίσεις των αξιωματικών για την περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τις προαγωγές τους. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του μέρους του κειμένου των κανονισμών στη βάση των πιο πάνω.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας