Τρίτη 2 Μαρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Αλαλούμ με τα έξοδα υποψηφίων και κομμάτων για τις Προεδρικές του 2018-Τι καταγράφει ο Ελεγκτής

  15/01/2021 12:46
Αλαλούμ με τα έξοδα υποψηφίων και κομμάτων για τις Προεδρικές του 2018-Τι καταγράφει ο Ελεγκτής

Αλαλούμ με τα έξοδα υποψηφίων και κομμάτων για τις Προεδρικές του 2018-Τι καταγράφει ο Ελεγκτής

  15/01/2021 12:46

Αλαλούμ λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας προκαλείται στον έλεγχο των εξόδων των κομμάτων από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Αυτό σημειώνει μεταξύ άλλων στην έκθεση του για τα εκλογικά έξοδα των κομμάτων για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018. 

Όπως σημειώνει στα συμπεράσματα της έκθεσης του ο Γενικός Ελεγκτης, στη βάση των υφιστάμενων προνοιών της νομοθεσίας και των σχετικών γνωματεύσεων, φαίνεται να δημιουργείται το παράδοξο, από τη μία τα πολιτικά κόμματα να μην έχουν νομικό υπόβαθρο για να αξιοποιήσουν την κρατική χορηγία που λαμβάνουν για σκοπούς Προεδρικών εκλογών, πέραν από το να την προσφέρουν στους υποψήφιους που υποστηρίζουν και από την άλλη να παρέχεται η δυνατότητα τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας των υποψήφιων να υπερβαίνουν το όριο του ενός εκατομμυρίου (περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμος), αφού όταν διενεργούνται από τα πολιτικά κόμματα ή τρίτα πρόσωπα, καθίστανται παράνομα και ως εκ τούτου δεν προσμετρούν στο όριο δαπανών του υποψήφιου.

«Όπως διαφαίνεται από τα πιο πάνω, οι ασάφειες στη νομοθεσία δημιούργησαν προβλήματα στην εφαρμογή της, από τα κόμματα, τους υποψήφιους αλλά και κατά τον έλεγχο από την Ελεγκτική Υπηρεσία», καταλήγει στα συμπεράσματά της η Ελεγκτική Υπηρεσία. 

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα από την έκθεση, είναι πως το νομικό πλαίσιο για τα έξοδα των κομμάτων, είναι απαρχαιωμένο και θα πρέπει ο Έφορος Εκλογών σε συνεργασία με τη Βουλή να προβούν σε αναθεώρηση των κανονισμών.

Αναλυτικά η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το κάθε κόμμα

Ο ΔΗΣΥ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νίκου Αναστασιάδη. Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΗΣΥ υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κόμματος στο Γραφείο του Εφόρου στις 4.3.2018 και ο Έφορος στην Υπηρεσία μας στις 11.3.2018. 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος για τις Προεδρικές εκλογές του 2018 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Κόμματος.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, περιλαμβάνει έσοδα συνολικού ύψους €966.222 (από κρατική χρηματοδότηση €813.222 και είσπραξη €153.000 από το εκλογικό επιτελείο κ. Νίκου Αναστασιάδη, το οποίο σύμφωνα με την ίδια κατάσταση αφορά σε πληρωμή μέρους δαπανών για τις προεδρικές εκλογές).

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους €365.152 από το Κόμμα για σκοπούς προεδρικών εκλογών.

Στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για το έτος 2017, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη Ελεγκτή, στη σημείωση 6 «Προεκλογικές εκστρατείες» αναφέρεται ότι το ποσό δαπανών που αφορά στις προεδρικές εκλογές ανέρχεται σε €204.345. Στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για το έτος 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, στη σημείωση 10 «Προεκλογικές εκστρατείες» αναφέρεται ότι για τις προεδρικές εκλογές το 2018 δαπανήθηκαν €135.378 και το 2017 €0. Τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2017 και 2018 δεν συμφωνούν με τα ποσά της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2018 συνολικού ύψους €365.152.

Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, δεν φαίνεται το κόμμα να κατέβαλε, από την κρατική χορηγία που έλαβε, οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο.Το κόμμα, σε απάντηση της επιστολής μας, ημερ. 26.5.2020, που αναφέρεται πιο πάνω (παράγραφος 4(β)), με επιστολή, ημερ. 8.7.2020, μας ανέφερε «Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ήδη υποβάλει τις οικονομικές του καταστάσεις για τις Προεδρικές Εκλογές 2018, στον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων, όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και θεωρούμε ότι παρουσιάζουν πλήρη και σαφή εικόνα των γεγονότων με τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία».

Κατά τον έλεγχο των δαπανών της παραγράφου 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων του κ. Νίκου Αναστασιάδη, εντοπίσαμε πληρωμές του ΔΗΣΥ προς διαφημιστική εταιρεία ύψους €6.463, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν περιληφθεί στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΗΣΥ υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κόμματος εντός των καθοριζόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών.

Στη βάση των πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δαπάνες συνολικού ύψους €365.152 που διενεργήθηκαν από το κόμμα για σκοπούς προεδρικών εκλογών (παράγραφος 8.1.3(α) πιο πάνω) διενεργήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (παράγραφος 3.4(γ) πιο πάνω).

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για τα έτη 2017 και 2018 δεν συμφωνούν με τα ποσά της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασάφεια ως προς το πραγματικό ύψος των δαπανών που διενήργησε το κόμμα για σκοπούς προεδρικών εκλογών.

Οι δαπάνες στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος είναι μειωμένες με ποσό ύψους €6.463, που αφορούν σε διαφημίσεις.

Η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το ΔΗΣΥ για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Αναστασιάδη. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος, αφού μέρος της δεν χρησιμοποιήθηκε και το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα, για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Το ΑΚΕΛ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Σταύρου Μαλά. Το κόμμα δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, παρά το γεγονός ότι είχε έσοδα και διενήργησε δαπάνες για σκοπούς προεδρικών εκλογών, όπως φαίνεται πιο κάτω. Ως επακόλουθο, δεν αναρτήθηκε σχετική κατάσταση στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Ο Έφορος, στις 10.7.2019 διαβίβασε την επιστολή μας, ημερ. 18.3.2019 (παράγραφος 4(α) πιο πάνω), προς το κόμμα για σχόλια. Το κόμμα, σε απαντητική επιστολή του προς τον Έφορο, ημερ. 17.7.2019, ανέφερε «… το ΑΚΕΛ δεν έχει προβεί σε δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018, ακολουθώντας τη νομοθεσία αλλά και τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 11 Δεκεμβρίου 2017 προς τον Γενικό Ελεγκτή με θέμα: Προεκλογικές δαπάνες και συναφή έσοδα για σκοπούς Προεδρικών Εκλογών. Το ΑΚΕΛ, κατέθεσε προς το Εκλογικό Επιτελείο του υποήφιου κ. Σταύρου Μαλά, το ποσό των €473.800 (τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ). Το ποσό αυτό παρουσιάζεται στους λογαριασμούς των προεκλογικών εσόδων και δαπανών που υπέβαλε στον Έφορο Εκλογών το Εκλογικό Επιτελείο Σταύρου Μαλά».

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €254.859 και €340.800, αντίστοιχα.

Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, με επιστολή, ημερ. 19.11.2020 προς την Υπηρεσία μας, απέστειλε λεπτομερή ανάλυση, χωρίς υποστηρικτικά στοιχεία, η οποία ωστόσο δεν έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας, με την οποία επεξηγεί ότι «τα ποσά που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις του ΑΚΕΛ για τα έξοδα εκλογών 2017 και 2018 αφορούν όχι μόνο έξοδα Προεδρικών αλλά και έξοδα άλλων εκλογών όπως Βουλευτικών, Δημοτικών και Ευρωεκλογών», καθώς και έξοδα «ερευνών - δημοσκοπήσεων» που δεν αφορούν μόνο την προεκλογική περίοδο αλλά είναι συστηματικές και συνεχείς και εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία «έξοδα εκλογών».

Το κόμμα δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για τις προεδρικές εκλογές του 2018, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, παρά το γεγονός ότι είχε έσοδα (κρατική χορηγία) και διενήργησε δαπάνες (καταβολή μέρους της κρατικής χορηγίας προς τον υποψήφιο).

Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, σε επιστολή, ημερ. 19.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «Το ΑΚΕΛ απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2019 ενημερώνοντας τον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων για το σχετικό θέμα. Μετά από αυτό, δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση για την ανάγκη υποβολής αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών. Θεωρούμε ότι η επιστολή που έχει σταλεί (ημερομηνίας 17 Ιουλίου) έδινε και τις σχετικές επεξηγήσεις. Το ΑΚΕΛ συνεπές με τη γνωμάτευση, δεν πρόβηκε σε πρόσθετες δαπάνες ούτε είχε πρόσθετα έσοδα. Συνεπώς, η μη υποβολή δεν περιείχε την οποιαδήποτε σκοπιμότητα».


Το κόμμα, μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης, δεν φαίνεται να έχει επιστρέψει στο Κράτος οποιοδήποτε ποσό αδαπάνητης κρατικής χορηγίας, όπως θα έπρεπε να πράξει σύμφωνα με τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), αφού το κόμμα έδωσε μόνο μέρος της χορηγίας αυτής στον κ. Μαλά.

Στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για τα έτη 2017 και 2018 περιλαμβάνονται «έξοδα εκλογών» ύψους €254.859 και €340.800, αντίστοιχα, τα οποία, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, όπως αναφέρεται πιο πάνω, αφορούν όχι μόνο στο έμβασμα στο επιτελείο του κ. Μαλά ύψους €473.800, αλλά και έξοδα άλλων εκλογών.

Το ΔΗΚΟ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΗΚΟ υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος στο Γραφείο του Εφόρου στις 25.4.2018 και ο Έφορος στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 3.5.2018. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ΔΗΚΟ για τις προεδρικές εκλογές του 2018 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, περιλαμβάνει έσοδα συνολικού ύψους €934.665 (από κρατική χορηγία €383.955, εισφορές €508.710 και είσπραξη ποσού €42.000 από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο - έναντι εξόδων ΔΗΚΟ για λογαριασμό του υποψήφιου).

Όσον αφορά στο ποσό ύψους €42.000, ο Εκλογικός Αντιπρόσωπος του υποψήφιου, με επιστολή του, ημερ. 7.7.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «…με δεδομένο το γεγονός ότι το εν λόγω κόμμα είχε ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους €113.321,34 συν ΦΠΑ «για λογαριασμό του υποψήφιου», οποίος ήταν και είναι Πρόεδρος του εν λόγω κόμματος, είναι προφανές ότι ο κ. Παπαδόπουλος εισέφερε στο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) το ποσό που περίσσεψε στον τραπεζικό λογαριασμό, που είχε ανοιχθεί αποκλειστικά και μόνο για τις Προεδρικές Εκλογές, έναντι και των δαπανών που είχαν γίνει από το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), για λογαριασμό της προεκλογικής εκστρατείας του κ. Παπαδόπουλου».

Οι δαπάνες σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, ανέρχονται σε €257.979. Από επισκόπηση της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών του κόμματος, εντοπίσαμε δαπάνες συνολικού ύψους €134.295, οι οποίες διενεργήθηκαν από το κόμμα εκ μέρους του υποψήφιου, για προώθηση της υποψηφιότητάς του, και άλλες δαπάνες για τις προεδρικές εκλογές συνολικού ύψους €123.684.

Ενώ σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, οι συνολικές δαπάνες για τις προεδρικές εκλογές ανέρχονται σε €257.979, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €169.764 και €136.114, αντίστοιχα.

Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, δεν φαίνεται το κόμμα να κατέβαλε από την κρατική χορηγία που έλαβε οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο.

Σχετικά σημειώνουμε ότι ο εκλογικός αντιπρόσωπος του κ. Παπαδόπουλου με επιστολή,   ημερ. 7.7.2020, προς στην Υπηρεσία μας, αναφέρει «Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος δεν έλαβε από τα πολιτικά κόμματα που τον στήριξαν οποιοδήποτε ποσό».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΗΚΟ υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος εντός των καθοριζομένων από τη νομοθεσία προθεσμιών.
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2018 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του κόμματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στη βάση των πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, το ποσό ύψους €508.710, που αφορά σε εισφορές (παράγραφος 7.1.2 πιο πάνω), δεν συνάδει με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας (παράγραφος 3.4(γ) πιο πάνω).

Όσον αφορά στο ποσό ύψους €42.000, που το κόμμα έλαβε από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο έναντι εξόδων ΔΗΚΟ για λογαριασμό του υποψήφιου, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

  • Αν αφορά σε αποπληρωμή μέρους των δαπανών συνολικού ύψους €113.321 συν ΦΠΑ που διενήργησε το ΔΗΚΟ, το ποσό αυτό λήφθηκε κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αφού αφορά σε εισπράξεις για εκλογικές δαπάνες, που διενεργήθηκαν παράνομα γιατί διενεργήθηκαν από τρίτο πρόσωπο.
  • Αν αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε από τον υποψήφιο για την προεκλογική του εκστρατεία, το οποίο δόθηκε στο ΔΗΚΟ με το κλείσιμο του λογαριασμού, το έσοδο λήφθηκε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Αν αφορά σε εισφορά του υποψήφιου προς το ΔΗΚΟ, το έσοδο λήφθηκε εκτός πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας.


Στη βάση των πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος για την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές (παράγραφος 7.1.3(α) πιο πάνω) διενεργήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (παράγραφος 3.4(γ) πιο πάνω). 

Επιπρόσθετα αναφέρονται τα πιο κάτω:
Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος, οι συνολικές δαπάνες για τις προεδρικές εκλογές ανέρχονται σε €257.979, ενώ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €169.764 και €136.114, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος του κόμματος, με επιστολή, ημερ. 27.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, απέστειλε λεπτομερή ανάλυση, η οποία ωστόσο δεν έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας, με την οποία επεξηγεί ότι η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο ιδιώτης ελεγκτής του Δημοκρατικού Κόμματος στις οικονομικές καταστάσεις των ενοποιημένων λογαριασμών για τα έτη 2017-2018, συμπεριλαμβάνει στη γενική δαπάνη «Έξοδα Εκλογών» και έξοδα για τις Βουλευτικές, Δημοτικές/ Κοινοτικές και εσωκομματικές εκλογές. 

Η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το ΔΗΚΟ για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος, αφού μέρος της δεν χρησιμοποιήθηκε και το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Η ΕΔΕΚ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.

Η Οικονομική Επιτροπή του κινήματος υπέβαλε με επιστολή, ημερ. 30.4.2018, την προκαταρκτική αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος στο Γραφείο του Εφόρου και ο Έφορος, με επιστολή, ημερ. 3.5.2018, τη διαβίβασε στην Υπηρεσία μας. Ο Γενικός Διευθυντής του κινήματος με επιστολή του, ημερ. 18.6.2020, υπέβαλε απευθείας στην Υπηρεσία μας τελική αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος.

Σημειώνουμε ότι από επισκόπηση στην ιστοσελίδα του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του. Σύμφωνα με την τελική αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, τα έσοδα ανέρχονται σε €163.757 και αφορούν σε έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για τις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με την τελική αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος τα συνολικά έξοδα για τις προεδρικές εκλογές ανέρχονται σε €163.855. Ενώ, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €163.855 (τελική), στις οικονομικές καταστάσεις του κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη Ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €87.925 και €21.221, αντίστοιχα.

Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να κατέβαλε από την κρατική χορηγία που έλαβε οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο. Σχετικά σημειώνουμε ότι ο εκλογικός αντιπρόσωπος του κ. Παπαδόπουλου, με επιστολή,ημερ. 7.7.2020, προς στην Υπηρεσία μας, αναφέρει «Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος δεν έλαβε από τα πολιτικά κόμματα που τον στήριξαν οποιοδήποτε ποσό».

Σημειώνουμε, επίσης, ότι το κίνημα σε επιστολή του, ημερ. 18.6.2020, αναφέρει ότι «θα θέλαμε να τονίσουμε τη διαφωνία μας στο γεγονός ότι δύο και πλέον χρόνια από τη χορηγία, η Δημοκρατία αλλάζει τους κανόνες και τις διαδικασίες. Κατά τη γνώμη μας αυτό έπρεπε να είχε γίνει πριν τη χορήγηση του οποιουδήποτε ποσού».

Η Οικονομική Επιτροπή του κινήματος υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κινήματος εντός των καθοριζομένων από τη νομοθεσία προθεσμιών.

Σημειώνουμε ότι, από επισκόπηση στην ιστοσελίδα του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφος 3.4(α) πιο πάνω).

Ο Γενικός Διευθυντής του κινήματος σε επιστολή, ημερ. 27.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει ότι «η ιστοσελίδα του κινήματος είναι υπό κατασκευή και σύντομα θα είναι έτοιμη οπόταν θα αναρτηθούν όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις χρονολογικά».

Στη βάση των πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι τα έσοδα που περιλήφθηκαν στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος για την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €87.925 και €21.221, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €163.855 (τελική έκθεση). Τα πιο πάνω δημιουργούν ασάφεια ως προς το πραγματικό ύψος των δαπανών που διενήργησε το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών (παράγραφος 11.1.3(β) πιο πάνω).

Η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος στο σύνολό της, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Η Συμμαχία Πολιτών, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα τουκ. Γιώργου Λιλλήκα.

Ο Πρόεδρος του κινήματος υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κινήματος στο Γραφείο του Εφόρου με επιστολή, ημερ. 2.8.2019 και ο Έφορος στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 22.8.2019, μετά που ο Έφορος στις 10.7.2019 διαβίβασε την επιστολή μας ημερ. 18.3.2019 προς το κίνημα για σχόλια. 

Από επισκόπηση στην ιστοσελίδα του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος περιλαμβάνει έσοδα συνολικού ύψους €337.079 (από κρατική χορηγία €159.253 και εισφορές €177.826).

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, οι δαπάνες ανέρχονται σε €382.549. Ενώ, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €382.549, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €188.329 και €0, αντίστοιχα.

Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να κατέβαλε από την κρατική χορηγία που έλαβε οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των Προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο.

Σημειώνουμε ότι στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου κ. Γιώργου Λιλλήκα, γίνεται αναφορά στις εισπράξεις ποσού ύψους €180.760, το οποίο αφορά σε έξοδα που έγιναν για λογαριασμό του υποψήφιου από τη Συμμαχία Πολιτών. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από την κρατική χορηγία που έλαβε το κίνημα. Επίσης, σημειώνουμε ότι στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά κατά πόσον το ποσό αυτό όντως δόθηκε στον υποψήφιο ή κατά πόσον δαπανήθηκε από το κίνημα για τον υποψήφιο.

Στη βάση των πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι τα έσοδα που περιλήφθηκαν στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος για την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, εκτός από το συνολικό ποσό των εισφορών ύψους €177.826 που λήφθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Στις οικονομικές καταστάσεις του κινήματος για τα έτη 2017 και 2018 τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €188.329 και €0, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €382.549. Τα πιο πάνω δημιουργούν ασάφεια, ως προς το πραγματικό ύψος των δαπανών που διενεργήθηκαν από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών.

Η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Λιλλήκα. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο σύνολό της στο Κράτος αφού δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.

Ο Πρόεδρος του κινήματος υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος στο Γραφείο του Εφόρου με επιστολή, ημερ. 27.2.2018 και ο Έφορος στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 27.3.2018. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος.

Σημειώνουμε ότι από επισκόπηση στην ιστοσελίδα του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος δεν περιλαμβάνει έσοδα, παρά το γεγονός ότι το κίνημα έλαβε κρατική χρηματοδότηση, για σκοπούς προεδρικών εκλογών ύψους €127.455.

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους €64.326. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €16.593 και €41.459, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €64.326. 

Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να κατέβαλε από την κρατική χορηγία που έλαβε οποιοδήποτε ποσό προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε και να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία πίσω στο Δημόσιο Ταμείο.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €16.593 και €41.459, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ανέρχονται σε €64.326. Τα πιο πάνω δημιουργούν ασάφεια ως προς το πραγματικό ύψος των δαπανών που διενήργησε το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών (παράγραφος 10.1.3(β) πιο πάνω).

Η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος, αφού μέρος της δεν χρησιμοποιήθηκε και το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Το ΕΛΑΜ, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Χρίστου Χρίστου. Το κόμμα δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών στον Έφορο. Ως επακόλουθο, δεν αναρτήθηκε κατάσταση στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Σχετικά αναφέρουμε ότι ο Έφορος στις 10.7.2019, διαβίβασε την επιστολή μας, ημερ. 18.3.2019 (παράγραφος 4(α) πιο πάνω), προς το Κόμμα για σχόλια. Ο ιδιώτης ελεγκτής, σε επιστολή του, ημερ. 16.7.2019 προς τον Έφορο, αναφέρει «Σας πληροφορώ ότι τα έσοδα και τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας του κ. Χρίστου Χρίστου για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 28 Ιανουαρίου 2018 και 4 Φεβρουαρίου 2018, έχουν γίνει από τον υποψήφιο πρόεδρο κ. Χρίστο Χρίστου και το ΕΛΑΜ από κοινού, όπως φαίνεται στη συνημμένη κατάσταση ημερομηνίας, 30.8.2018 και η οποία έχει δημοσιευθεί».

Επίσης, ο Πρόεδρος του κόμματος, σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «Ο Λογιστής μας έχει υποβάλει την κατάσταση εσόδων και εξόδων της προεκλογικής εκστρατείας των Προεδρικών εκλογών του 2018 στις 30.3.2018 και για την οποία τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν γίνει από το Κόμμα. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κόμματος στις 3.4.2018».

Σημειώνουμε ωστόσο ότι ο ιδιώτης ελεγκτής, με επιστολή του ημερ. 30.3.2018, υπέβαλε στον Έφορο την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, η οποία ήταν υπογραμμένη από τον εκλογικό αντιπρόσωπο του υποψήφιου. Στην εν λόγω έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου επισυναπτόταν η αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων, στην οποία κάνει αναφορά ο πρόεδρος του κόμματος στην πιο πάνω επιστολή.

Το κόμμα έλαβε έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για σκοπούς προεδρικών εκλογών ύψους €98.307.
Ο Πρόεδρος του κόμματος, σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, ανέφερε «Το ποσό των €98.307,35 περιλαμβάνει όλα τα έσοδα της Αναλυτικής κατάστασης των προεδρικών εκλογών με ημερ. 30.3.2018 που έγινε από το κόμμα το οποίο ενεργούσε ως εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψηφίου Προέδρου κ. Χρίστου Χρίστου». Σημειώνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με αντίγραφο της ένορκης κατάθεσης εκλογικού αντιπροσώπου, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 4.4.2018 από τον Έφορο, αναγράφεται ως εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου κ. Χρίστου άτομο Α και όχι το ΕΛΑΜ.

Ο ιδιώτης ελεγκτής του υποψήφιου κ. Χρίστου μάς ανέφερε σε επιστολή, ημερ. 24.11.2020, ότι «η Χορηγία του Κράτους για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018 για το ποσό των €98.307,35 κατετέθηκε στον Τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΑΜ και όλο το ποσό πλέον των €34.288,45 πληρώθηκαν από το Κόμμα».

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε στις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων του υποψήφιου κ. Χρίστου Χρίστου, εντοπίσθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους €60.846, που φαίνεται ότι διενεργήθηκαν μέσω τραπεζικού λογαριασμού που ανήκει στο ΕΛΑΜ, όπως φαίνεται από τα αντίγραφα των επιταγών που εκδόθηκαν για τη διενέργεια των πληρωμών και υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τον ιδιώτη ελεγκτή της έκθεσης εκλογικών εξόδων του κ. Χρίστου. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δεν υποβλήθηκε αντίγραφο της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διενεργήθηκαν οι πληρωμές, όπως ζητήθηκε με επιστολή μας, ημερ. 22.6.2020, από τον ιδιώτη ελεγκτή, για να επιβεβαιωθεί από ποιον καταβλήθηκαν τελικά οι εν λόγω δαπάνες.Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι για δαπάνες ύψους €52.689, που περιλαμβάνονται στην έκθεση εκλογικών εξόδων του κ. Χρίστου, δεν υποβλήθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να διαπιστώσουμε κατά πόσον καταβλήθηκαν από τον υποψήφιο ή από το ΕΛΑΜ.

Ο Πρόεδρος του κόμματος, σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «Όλα τα έξοδα της Προεκλογικής εκστρατείας του κομματικού υποψήφιου κ. Χρίστου ανταποκρίνονται με αποδείξεις». Ο ιδιώτης ελεγκτής του υποψήφιου κ. Χρίστου, μας ανέφερε σε επιστολή, ημερ. 24.11.2020, ότι «όλα τα έξοδα πληρώθηκαν από το Κόμμα».

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €74.536 και €57.983, αντίστοιχα.Ο Πρόεδρος του κόμματος σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας ανέφερε ότι «τα συγκεκριμένα ποσά, ύψους €74.536 και €57.983, που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος αφορούν αποκλειστικά τα έξοδα της Προεκλογικής εκστρατείας του κομματικού υποψήφιου κ. Χρίστου, για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018».

Το ποσό ύψους €98.307, που έλαβε το ΕΛΑΜ ως έκτακτη κρατική χρηματοδότηση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προεδρικές εκλογές, περιλαμβάνεται στην έκθεση εκλογικών εξόδων του κ. Χρίστου ως έσοδο «έκτακτη χρηματοδότηση».Σχετικά σημειώνουμε ότι με επιστολή μας, ημερ. 22.6.2020, προς τον ιδιώτη ελεγκτή του κ. Χρίστου ζητήθηκε όπως διευκρινιστεί κατά πόσον «ο υποψήφιος κ. Χρίστος Χρίστου έλαβε από το πολιτικό κόμμα που τον υποστήριξε, μέρος ή το σύνολο της κρατικής χορηγίας που του παραχωρήθηκε για σκοπούς προεδρικών εκλογών» και κατά πόσον ο υποψήφιος «επέστρεψε πίσω στο πολιτικό κόμμα, οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό κρατικής χορηγίας το οποίο έλαβε για σκοπούς προεδρικών εκλογών, για να το επιστρέψει με τη σειρά του στο Κράτος». Ο ιδιώτης ελεγκτής σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 24.9.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «Όσον αφορά τη μη αδιάθετη κρατική χορηγία για τις προεδρικές εκλογές αυτό δεν υφίσταται γιατί όπως θα δείτε και στην ταμειακή έκθεση που έχουμε ήδη καταθέσει στον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, υπήρχε έλλειμμα για το ποσό των €34.288,45 το οποίο καλύφθηκε από τα ταμειακά αποθέματα του κόμματος».

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, ο Πρόεδρος του κόμματος και ο ελεγκτής του υποψήφιου ανέφεραν ότι η κρατική χρηματοδότηση λήφθηκε από το ΕΛΑΜ, το οποίο διενήργησε και τις δαπάνες.

Το κόμμα δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για τις προεδρικές εκλογές του 2018, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, παρά το γεγονός ότι είχε έσοδα (κρατική χορηγία) και διενήργησε δαπάνες (όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, στην έκθεση εκλογικών εξόδων του κ. Χρίστου και όπως αναφέρεται σε σχετική αλληλογραφία ιδιώτη ελεγκτή με την Υπηρεσία μας).

Σύμφωνα με όσα καταγράφουμε στα ευρήματα πιο πάνω, φαίνεται ότι τα έσοδα και οι δαπάνες που υποβλήθηκαν στον Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής στις 30.3.2018 από τον ιδιώτη ελεγκτή και επισυνάπτονταν στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου κ. Χρίστου, η οποία ήταν υπογραμμένη από εκλογικό αντιπρόσωπο του υποψήφιου, αφορούσαν σε έσοδα και δαπάνες που διενεργήθηκαν από το ΕΛΑΜ για σκοπούς των προεδρικών εκλογών του 2018, για προώθηση της υποψηφιότητας του κ. Χρίστου και δεν αφορούσαν σε έσοδα και δαπάνες που διενεργήθηκαν από τον ίδιο τον υποψήφιο.

Η Αλληλεγγύη, στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κινήματος Αλληλεγγύη υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κινήματος στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 3.5.2018. Το κίνημα δεν υπέβαλε ωστόσο την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του μέσω του Εφόρου. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος.

Σημειώνουμε ότι, από επισκόπηση στην ιστοσελίδα του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του.

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, τα έσοδα ανέρχονται σε €63.183, ποσό το οποίο αποτελεί μόνο μέρος της κρατικής χορηγίας που έλαβε το κίνημα για τις προεδρικές εκλογές συνολικού ύψους €138.849.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος παρουσιάζει δαπάνες που συμποσείτε στο συνολικού ύψους €64.183 (στην αναλυτική κατάσταση παρουσιάζεται συνολικό ποσό €63.183).

Από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό, από την κρατική χορηγία που έλαβε, προς τον υποψήφιο που υποστήριξε, για σκοπούς των προεδρικών εκλογών, ούτε να επέστρεψε τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στο Δημόσιο Ταμείο. Σχετικά σημειώνουμε ότι, ο εκλογικός αντιπρόσωπος του κ. Παπαδόπουλου, με επιστολή, ημερ. 7.7.2020, προς στην Υπηρεσία μας, αναφέρει «Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος δεν έλαβε από τα πολιτικά κόμματα που τον στήριξαν οποιοδήποτε ποσό».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αλληλεγγύης υπέβαλε την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος στην Υπηρεσία μας εντός των καθοριζόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών. Το κίνημα δεν υπέβαλε ωστόσο την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του μέσω του Εφόρου, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σημειώνουμε ότι, από επισκόπηση στην ιστοσελίδα του κινήματος, δεν φαίνεται το κίνημα να ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφος 3.4(α) πιο πάνω).

Στη βάση των πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι τα έσοδα που περιλήφθηκαν στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος για την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, εκτός από το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται ολόκληρο το ποσό της κρατικής χορηγίας ύψους €138.849 που έλαβε το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών αλλά μέρος της (€63.183) (παράγραφος 5.1.2 πιο πάνω).

Οι δαπάνες συνολικού ύψους €64.183, που διενεργήθηκαν από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών (παράγραφος 5.1.3(α) πιο πάνω), διενεργήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (παράγραφος 3.4(γ) πιο πάνω).

Η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, η οποία λήφθηκε από το κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δεν φαίνεται να δόθηκε στον κ. Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (παράγραφος 3.4(δ) πιο πάνω), η χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί στο Κράτος, αφού μέρος της δεν χρησιμοποιήθηκε και το υπόλοιπο δεν χρησιμοποιήθηκε νόμιμα για τον σκοπό για τον οποίο λήφθηκε, πράγμα που δεν φαίνεται να έγινε μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.

Η Πρόεδρος του κινήματος, σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει «Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε, από το 2018 τα μη διατεθέντα ποσά ενσωματώνονται στην κρατική χορηγία που δόθηκε στα κόμματα κατά την υπό επισκόπηση χρονική περίοδο».

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας