Έτσι θα λειτουργεί το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο-Ποιοι θα το απαρτίζουν, για ποιους θα συμβουλεύει

Επταμελές με πρόεδρο αφυπηρετήσαντα κύπριο Δικαστή από διεθνές δικαιοδοτικό όργανο ή το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, θα είναι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που θα έχει ως αρμοδιότητα την επιλογή τον εν δυνάμει υποψηφίων για το διορισμό σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Στη σκιά της κριτικής προς την Κυβέρνηση για μια σειρά διορισμών, εκ των οποίων βέβαια κανένας δεν θα ενέπιπτε στις αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, η υφυπουργός παρά το Προέδρω, έχει ετοιμάσει το σχετικό προσχέδιο που θα προωθηθεί το επόμενο διάστημα προς έγκριση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζεται πως η δημιουργία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ήταν προεκλογική εξαγγελία του Νίκου Χριστοδουλίδη, η οποία τροχιοδρομήθηκε πολύ νωρίς, με στόχο οι επόμενοι διορισμοί να γίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Εξάλλου σε ό,τι αφορά τους διορισμούς συμβούλων και συνεργατών, ήδη η Κυβέρνηση εργάζεται έτσι ώστε σύντομα ο διορισμός τους σε Υπουργεία και Προεδρικό, να περνά μέσα από την αντίστοιχη διαδικασία μέσω της οποίας διορίζονται οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες στη Βουλή.

Ο Στόχος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, θα είναι η υποβοήθηση και προετοιμασία του έργου του Υπουργικού συμβουλίου, κατά τον διορισμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και με στόχο, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, τη συμμετοχική Δημοκρατία και καλύτερη διακυβέρνηση των διαφόρων οργανισμών. Ουσιαστικά το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη να συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για την επιλογή των ατόμων που θα διοριστούν.

Συγκεκριμένα, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα έχει ως σκοπό την ετοιμασία καταλόγου υποψηφίων εκ του οποίου το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο (όπου εφαρμόζεται) και τα μέλη των προαναφερόμενων Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

Σε ότι αφορά τον καταρτισμό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, αυτό θα απαρτίζεται από:

-Αφυπηρετήσαντα Κύπριο Δικαστή σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο ή Ανώτατου Δικαιοδοτικού Οργάνου στην Κύπρο. 

-Τον πρόεδρο ή μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. 

-Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου / Τον Πρόεδρο ή Μέλος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

-Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Τον Πρόεδρο ή Μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΛΚ. 

-τον Πρόεδρο ή μέλος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. 

-Ένα πρώην Γενικό Διευθυντή Υπουργείου/Υφυπουργείου 

-Τον Πρόεδρο ή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Σε ότι αφορά τον πρόεδρο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, θα ορίζεται ο αφυπηρετήσας Κύπριος Δικαστής, ενώ σημειώνεται πως σε περίπτωση απουσίας του ή προσωρινής ανικανότητας του να ασκήσει τα καθήκοντα του, αυτά θα ασκούνται από το μέλος που προέρχεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Καθήκοντα Γραμματείας ασκεί η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θα είναι τριετής. Σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του, και τη διαδικασία που θα ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, αφού δεχθεί πρόσκληση από το Υπουργικό, μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, όπως ετοιμάσει κατάλογο υποψηφίων για συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το αργότερο εντός 30 ημερών.

Της ετοιμασίας του καταλόγου θα προηγείται ανοικτή πρόσκληση προς το κοινό για εκδήλωση ενδιαφέροντος, εντός προθεσμίας 15 ημερών. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τις κενές θέσεις. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, προτείνεται αριθμός μεγαλύτερος κενών θέσεων κατά το διπλάσιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επιλέγει προς διορισμό υποψηφίους από τον κατάλογο. Στην εξαιρετική περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επιλέξει για διορισμό άτομα από τον εν λόγω κατάλογο η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται. 

Μάλιστα στην επιλογή που θα κάνει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για εκάστη θέση που θα προσκαλείται να συμβουλεύει το Υπουργικό, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη σχετική Νομοθεσία, αλλά και μια σειρά από κριτήρια, όπως αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Συμμετοχή κατά το μέτρο του δυνατού ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών. 

(β) Συμμετοχή κατά το μέτρο του δυνατού ατόμων νεαρής ηλικίας, μέχρι 35 ετών. 

(γ) Συμμετοχή ατόμων η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες των οποίων συμβάλλουν 

στην προώθηση των σκοπών του οργανισμού. 

(δ) Συμμετοχή ει δυνατόν ενός νομικού, ενός λογιστή, ενός ειδικού στη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ειδικού σε θέματα τεχνολογίας,. 

(ε) Λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση του διορισμού Προέδρου και Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η ακαδημαϊκή του κατάρτιση, η επαγγελματική του σταδιοδρομία και γενικά οι διευθυντικές του ικανότητες. 

(στ) Διασφαλίζεται ότι ουδείς των προτεινόμενων έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, προσωπικό ή άλλο συμφέρον συγκρουόμενο με τα συμφέροντα του οργανισμού. 

Μάλιστα, πάντα σύμφωνα με το προσχέδιο που ετοιμάστηκε και που θα κατατεθεί προς το Υπουργικό για έγκριση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του για τον καταρτισμό καταλόγου συγκεκριμένου οργανισμού, έκαστο μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, δίδει γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν θα έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον άμεσο ή έμμεσο ή οποιαδήποτε άλλη ιδιάζουσα σχέση η οποιαδήποτε εξ αίματος συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού με πρόσωπο το οποίο θα προτείνεται για διορισμό.

Σημειώνεται πως, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιας σχέσης το μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου οφείλει ν' αποκαλύψει το συμφέρον ή τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή και να αποσυρθεί από την συγκεκριμένη διαδικασία. 

Τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών των οποίων ο διορισμός θα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, είναι τα εξής:

Υπουργείο Οικονομικών

Αρχή Τηλεπικοινωνιών

Υπουργείο Εσωτερικών

ΡΙΚ

ΚΟΑΓ

Πολεοδομικό Συμβούλιο

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

ΑΗΚ

ΔΕΦΑ

Υπουργείο Παιδείας

ΚΟΑ

Υπουργείο Μεταφορών

Αρχή Λιμένων

Αρχή Αδειών

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

Υφυπουργείο Πολιτισμού

ΘΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Οι διορισμοί αξιωματούχων, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και ο ρόλος της Βουλής

Δειτε Επισης

ΒΙΝΤΕΟ: Οδοιπορικό REPORTER στην κατεχόμενη Κερύνεια-Η ανάπλαση στο λιμανάκι και η ανάπτυξη
Βρυξέλλες καλούν Λευκωσία-Επιδιώκουν άνοιγμα υποθέσεων υποκλοπών με εμπλοκή Europol
Απογοητευμένοι με την καταπολέμηση της διαφθοράς οι Κύπριοι-Κόλαφος το Ευρωβαρόμετρο
Καθολικό δικαίωμα για το ΑΚΕΛ η αξιοπρεπής στέγη και πρέπει να διασφαλίζεται
Ο εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή ο κύριος μέτοχος στο Κέντρο Συνεργασίας Κορμακίτη
Απαγόρευσαν στον δικηγόρο του Σενέρ Λεβέντ να βάλει «υποψηφιότητα» στα κατεχόμενα
Τα νερά παρασύρουν κτίρια στη Χερσώνα-Σε κίνδυνο 85.000 άνθρωποι μετά την ανατίναξη
Ξεκαθάρισε τη φύση του περιστατικού βίας ο Πρόεδρος-«Διαψεύστηκε κατηγορηματικά ο Ντενκτάς»
Η Κυπριακή Δημοκρατία θυμάται τη Ζέτα της-«Παράδειγμα προς μίμηση»
Για ρεκόρ διελεύσεων από τα οδοφράγματα κάνει λόγο ο τ/κ Τύπος