Μεγαλύτερη προστασία των Κύπριων ταξιδιωτών ψήφισε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συνεδρία της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου, ψήφισε ομόφωνα σε νόμους δύο εναρμονιστικά νομοσχέδια με τα οποία αυξάνεται η προστασία των καταναλωτών, τόσο στα οργανωμένα ταξίδια όσο και σε άλλες μορφές ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η Ολομέλεια υπερψήφισε ομόφωνα και το καταργητικό της υφιστάμενης νομοθεσίας νομοσχέδιο για τα οργανωμένα ταξίδια.

Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η υφιστάμενη νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια, τις διακοπές και περιηγήσεις και τροποποιήθηκαν οι νόμοι για την προστασία των Καταναλωτών και ο νόμος για την έκδοση Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών, ώστε το εθνικό δίκαιο να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2015/2302.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς την Ολομέλεια της Βουλής, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2015/2302 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018 και να θέσει σε εφαρμογή τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή, με τους ψηφισθέντες νόμους σκοπείται η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, και συγκεκριμένα των ταξιδιωτών, στο πλαίσιο των συμβάσεών τους με τους εμπόρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, τόσο όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια όσο και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην Επιτροπή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι με τον προτεινόμενο νόμο θεσπίζονται νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες επεκτείνουν την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τα οργανωμένα ταξίδια, πέραν των παραδοσιακών πακέτων, και σε άλλες μορφές ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται, μεταξύ άλλων, πρόνοιες με τις οποίες καθορίζονται θέματα που αφορούν τόσο στην πληροφόρηση που θα πρέπει να έχουν οι ταξιδιώτες σε σχέση με τα ταξιδιωτικά πακέτα που αγοράζουν όσο και στα δικαιώματά τους σε σχέση με θέματα ακυρώσεων, επιστροφής χρημάτων, αλλαγής των συμφωνηθεισών τιμών, εκχώρησης και καταγγελίας συμβάσεων, αφερεγγυότητας των διοργανωτών και επαναπατρισμού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, επωφελούνται και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθότι αφενός μεν εφαρμόζεται ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση της προστασίας της αφερεγγυότητας μεταξύ των επιχειρήσεων που πουλούν ανταγωνιστικά προϊόντα στα κράτη μέλη, και αφετέρου διευκολύνονται οι διασυνοριακές συναλλαγές.

Στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται ότι ο ACTA, σε σχετική επιστολή του προς την Επιτροπή με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2017, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η χρηματική εγγύηση η οποία θα πρέπει να καταβάλλεται από τους διοργανωτές ταξιδιών για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών από το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας των διοργανωτών, θα πρέπει να μειωθεί.  Ειδικότερα, η σχετική εγγύηση ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του ποσού που ο διοργανωτής ταξιδιών έχει εισπράξει από τις πωλήσεις ταξιδιωτικών πακέτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Οι εκπρόσωποι του ΚΟΤ, του ΠΑΣΥΞΕ και του ΚΕΒΕ ανέφεραν στην Επιτροπή πως, παρότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καλό θα ήταν όπως μελλοντικά επέλθουν περαιτέρω τροποποιήσεις της νομοθεσίας, ώστε να ρυθμίζονται με μεγαλύτερη επάρκεια θέματα που αφορούν στις κρατήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών με επιστολή του προς την Επιτροπή με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2017, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για αριθμό προνοιών των νόμων.

Όλοι οι υπόλοιποι φορείς, που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην Επιτροπή, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νόμων

Τοποθετούμενος στα όσα ακούστηκαν από τους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι το ποσοστό της χρηματικής εγγύησης, που θα υποχρεούνται να καταβάλλουν οι διοργανωτές ταξιδιών στο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών από ενδεχόμενο αφερεγγυότητας, δεν υπερβαίνει το ποσοστό που ήδη επιβάλλεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, ενώ παράλληλα η τροποποίηση της εν λόγω πρόνοιας σε οποιοδήποτε ποσοστό μικρότερο του 20% δε θα προσφέρει επαρκή προστασία των καταναλωτών από τα εν λόγω φαινόμενα.

Περαιτέρω, σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι αυτές έχουν ήδη μελετηθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη στο στάδιο της ετοιμασίας του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για όσες απ’ αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στα κείμενα των νομοσχεδίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ