Πέμπτη 29 Σεπ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Κενά και αδυναμίες εντόπισε ο Ελεγκτής στην υποβολή εκλογικών εξόδων

  28/07/2022 15:27
Κενά και αδυναμίες εντόπισε ο Ελεγκτής στην υποβολή εκλογικών εξόδων

Κενά και αδυναμίες εντόπισε ο Ελεγκτής στην υποβολή εκλογικών εξόδων

  28/07/2022 15:27

Αδυναμίες, κενά και ανομοιομορφίες που αγγίζουν τη νομοθεσία εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική έκθεσή της για τον έλεγχο των εκλογικών εξόδων των υποψηφίων για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2021.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έκθεσης, υποψήφιοι ερμήνευαν την υποχρέωσή τους ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με αποτέλεσμα να προσκομίζουν διαφορετικά παραστατικά, καταστάσεις υποψηφίων δεν συμφωνούσαν με αυτές διαφημιστικών φορέων, τρίτα άτομα και εταιρείες προέβαιναν σε πληρωμές, ενώ ανομοιομορφία υπήρχε ακόμη και στην παραλαβή των εκθέσεων. Μάλιστα, φαίνεται ότι, στο υφιστάμενο πλαίσιο, δεν θεωρούνται διαφημιστικές δαπάνες οι διαφημίσεις μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα η Ελεγκτική Υπηρεσία να θεωρεί αναγκαίες τις τροποποιήσεις και να ζητά από τους αρμοδίους να προωθήσουν νομοσχέδια προς τη Βουλή για εκσυγχρονισμό και αναθεώρηση της νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με την έκθεση, «κατά την επισκόπηση των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των υποψηφίων, παρατηρήσαμε διάφορες αδυναμίες και παραλείψεις, που αφορούν στην κατάλληλη/ορθή και ομοιόμορφη συμπλήρωσή τους από όλους τους υποψηφίους». Οι εκθέσεις που διαβιβάζονται προς τον Έφορο υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας χωρίς, όπως διαφάνηκε, να τυγχάνουν έστω προκαταρκτικής επισκόπησης για εντοπισμό τυχόν ελλείψεων/παραλείψεων, προστίθεται.

Σημαντικές επίσης αδυναμίες εντοπίζονται, στο νομοθετικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ενδεχομένως να γίνονται, παράνομα, πληρωμές για λογαριασμό των υποψηφίων από τρίτους ή/και από πολιτικά κόμματα, χωρίς αυτές να προσμετρούν για σκοπούς ελέγχου της τήρησης του ορίου εξόδων των υποψηφίων. Επίσης, η απουσία σχετικής πρόνοιας στην υφιστάμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι εκθέσεις να μην συνοδεύονται με τα σχετικά παραστατικά ή να συνοδεύονται από ελλιπή στοιχεία.

«Ως εκ τούτου, υπάρχουν περιορισμοί στον έλεγχό μας, αφού η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να ελέγξει την πληρότητα των εξόδων που δηλώθηκαν από τους υποψηφίους, με εξαίρεση τη διασταύρωση της πληροφόρησης, μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων που υποβλήθηκαν από φορείς, σε σχέση με διαφημιστικά έξοδα που δηλώθηκαν από τους υποψηφίους ή/και τις διευκρινίσεις/σχόλια που ζήτησε και έλαβε η Υπηρεσία μας για κάποιες περιπτώσεις δειγματοληπτικά. Συναφώς αναφέρουμε ότι η Υπηρεσία μας έθεσε υπόψη τα πιο πάνω επανειλημμένα και σε προηγούμενες σχετικές επιστολές και Εκθέσεις της, που αφορούσαν γενικά στις εκλογικές διαδικασίες. Παρατηρούμε, ωστόσο, ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε νομοθετική ή άλλη ουσιαστική ρύθμιση για την αντιμετώπιση ή περιορισμό των πιο πάνω διαπιστώσεων», τονίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ο Ελεγκτής ζητά όπως ο Έφορος να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη ΒτΑ νομοσχέδιο που θα αποσκοπεί στην αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών, ώστε αυτές να εναρμονιστούν, διευκρινιστούν και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους. Αναφορικά με την παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων, αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό των διαφημιστικών εξόδων που γίνονται σε ηλεκτρονικά μέσα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις περιπτώσεις που αυτά θα μπορούν να ελεγχθούν.

Σημειώνεται ότι, στην τελική έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) για την αξιολόγηση των Βουλευτικών Εκλογών της 30ής Μαΐου 2021, ημερ. 15.12.2021, συστήνεται, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής επανεξέτασης και εναρμόνισης της νομοθεσίας.

β. Μέσω αλλαγής της νομοθεσίας, να θεσμοθετηθεί όπως:

  • οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψηφίων να συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία,
  • οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας με τον υποψήφιο ή/και τον εκλογικό αντιπρόσωπο,
  • οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους να υποβάλλουν, πέραν των συγκεντρωτικών, και αναλυτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, κατά προτίμηση σε καθορισμένο έντυπο, και να επαναξιολογηθεί η διαμόρφωση της έκθεσης εκλογικών εξόδων, με σκοπό την ομοιόμορφη συμπλήρωσή της από τους υποψηφίους.

γ. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις εκθέσεις εκλογικών εξόδων, να εξεταστεί το ενδεχόμενο:

  • Nα δηλώνεται σε αυτές κατά πόσο η δαπάνη έγινε με επιταγή ή μετρητά και στην περίπτωση της πληρωμής με επιταγή να δίνεται το όνομα της τράπεζας και ο αριθμός της επιταγής με την οποία έγινε η πληρωμή.
  • Υποβολής αιτήματος προς το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, όπως προχωρήσει, το συντομότερο, στη δημιουργία λογισμικού που να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων των υποψηφίων και όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και των συγκεντρωτικών καταστάσεων των διαφημιστικών φορέων, με ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή τους. Στην περίπτωση λανθασμένης ηλεκτρονικής συμπλήρωσης, το λογισμικό θα πρέπει να δεικνύει τα σχετικά λάθη, για διόρθωσή τους, προτού αποδεκτεί την ηλεκτρονική υποβολή (κάτι παρόμοιο ισχύει στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων). Τούτο θα διευκολύνει τόσο τους υποψήφιους βουλευτές στη συμπλήρωση της έκθεσης εκλογικών εξόδων, αλλά και τους διαφημιστικούς φορείς. Επίσης, αυτό θα βοηθήσει στην ορθή παρουσίαση και κατηγοριοποίηση των εξόδων, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

Αναφέρεται πως, εναλλακτικά και μέχρι τη μελέτη και υιοθέτηση της πιο πάνω εισήγησης ο Έφορος θα μπορούσε να εκδώσει εγχειρίδιο με κατευθυντήριες γραμμές ή να περιλάβει στην έκθεση οδηγίες για καθοδήγηση των υποψηφίων για την ορθή συμπλήρωση της έκθεσης εκλογικών εξόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και των σχετικών γνωματεύσεων της ΝΥ. Να εισαχθεί ενδεχομένως και μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής τους από τον Έφορο.

Συναφώς αναφέρουμε ότι στην τελική έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR), για την αξιολόγηση των Βουλευτικών Εκλογών της 30ής Μαΐου 2021, ημερ. 15.12.2021, συστήνεται, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των γνωμοδοτήσεων του Γενικού Εισαγγελέα που άπτονται των εκλογών, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας