Παρασκευή 15 Ιαν, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Σχεδόν 12 εκ. στα κόμματα για ετήσια χορηγία, συνεργάτες και νεολαίες

  27/11/2020 07:05
Σχεδόν 12 εκ. στα κόμματα για ετήσια χορηγία, συνεργάτες και νεολαίες

Σχεδόν 12 εκ. στα κόμματα για ετήσια χορηγία, συνεργάτες και νεολαίες

  27/11/2020 07:05

Στα 31,1 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2021, σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Βουλής στην επιτροπή Οικονομικών. Σύμφωνα με τον Σωκράτη Σωκράτους τα 30,5 εκ. αφορούν τακτικές δαπάνες και μόλις 600 χιλιάδες ευρώ αναπτυξιακές δαπάνες. 

Η μερίδα του λέοντος από τον προϋπολογισμό της Βουλής καταλήγει στα κόμματα και τους βουλευτές αφού το σύνολο των προϋπολογισθεισών δαπανών, αφορούν:

α. ποσό ύψους €5.694.186 αντιστοιχεί στις βουλευτικές αποζημιώσεις και στα επιδόματα βουλευτών,

β. ποσό ύψους €8.804.452 σε μισθούς του προσωπικού,

γ. ποσό ύψους €4.654.000 σε λειτουργικές δαπάνες,

δ. ποσό ύψους €11.687.352 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

(i) €6.649.451 τακτική χρηματοδότηση,

(ii) €4.531.261 για μίσθωση υπηρεσιών για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες,

(iii) €314.640 για επιχορήγηση των οργανώσεων νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων,

(iv) €27.000 για κάλυψη των συνεισφορών τους στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ε.Ε.

Οι χορηγίες στα κόμματα
Σε ότι αφορά τα 6.649.451 ευρώ  που αφορά την τακτική χρηματοδότηση, κατανέμεται στα κόμματα ως εξής. Ποσοστό 15%  αυτής καταβάλλεται ισόποσα σε όλα τα κόμματα ενώ το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες εκλογές που διεξήχθησαν. 

Επίσης το ποσό ύψους 4.531.261 ευρώ παραχωρείται για κάλυψη της δαπάνης για την εργοδότηση κοινοβουλευτικών συνεργατών των κομμάτων, ενώ το ποσό ύψους €27.000 παραχωρείται για κάλυψη των συνεισφορών τους στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ε.Ε. 

Τα κόμματα τα οποία λαμβάνουν κυβερνητική χορηγία  είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ελεγμένους λογαριασμούς αναφορικά με το ποσό της χορηγίας. 

314 χιλιάδες στις νεολαίες 
Επίσης οι πιστώσεις ύψους 314.640 ευρώ, παραχωρούνται στις Οργανώσεις Νεολαίας των κομμάτων που εκπροσωπούνται με ένα τουλάχιστον Βουλευτή στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατανέμονται ως ακολούθως: 

(α) ποσό ύψους 9.000 ευρώ για κάθε Οργάνωση Νεολαίας (8X€9.000=€72.000) 

(β) ποσό ύψους 242.640 ευρώ με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. 

Επιπλέον σύμφωνα με σημείωμα στον προϋπολογισμό,  προτείνονται πιστώσεις ύψους 320.000 ευρώ που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Βουλής και του εκπροσώπου Τύπου του. 

Άλλα επιδόματα
Εξάλλου στην κατηγορία άλλα επιδόματα αξιωματούχων προτείνονται πιστώσεις 713 χιλιάδων ευρώ για να καλύψουν το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών που καταβάλλεται στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για 12302 ευρώ για κάθε ένα εκ των 55 βουλευτών δηλαδή ένα κονδύλι κοντά στις 676 χιλιάδες, συν 36 χιλιάδες για τους τρεις αντιπροσώπους θρησκευτικών ομάδων στη Βουλή. 

Επίσης για τους 56 βουλευτές προβλέπεται επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες ύψους 1,4 εκ. ευρώ που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα παραστάσεως του Προέδρου (€29.602) και των πενήντα πέντε Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (€23.683). Περαιτέρω θα καλύψει το επίδομα παραστάσεως των τριών Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων (€23.683) το χρόνο.

Τα οδοιπορικά
Στις λειτουργικές δαπάνες της Βουλής για το 2021 προβλέπονται πιστώσεις ύψους 420.000 ευρώ που προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών, στους Βουλευτές και τους Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων έναντι των οδοιπορικών εξόδων τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες και άλλες εργασίες του Σώματος. 

850 χιλιάδες για συνέδρια
Παράλληλα, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 850.000 χιλιάδες προορίζονται να καλύψουν:

(α) ποσό ύψους €10.000 για κάλυψη των εξόδων του Συνδέσμου πρώην βουλευτών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου πρώην βουλευτών των χώρων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκ των οποίων ποσό ύψους €1.800 αφορά την πληρωμή της Συνδρομής του Συνδέσμου προς τον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο,
(β) ποσό ύψους €100.000 για επιχορήγηση των κομμάτων για σκοπούς διαφώτισης,
(γ) ποσό ύψους €740.000 για διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό.

Συμβάσεις και εκτυπώσεις
Στον προϋπολογισμό της Βουλής προβλέπονται πιστώσεις ύψους 415.000 χιλιάδες, για αγορά υπηρεσιών για καθάρισμα γραφειακών χώρων και υαλοπινάκων, φύλαξη εγγράφων, φιλτράρισμα νερού, υπηρεσίες στενοτύπισης, υπηρεσίες διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, υπηρεσίες λειτουργού ασφαλείας σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στη Εργασία Νόμο, υπηρεσίες έγκριτου και εγνωσμένου κύρους Νομικού Συμβούλου, υπηρεσίες συμβούλου εμπειρογνώμονα ειδικού σε θέματα τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (blockchain), συμβουλευτικών υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων ή και άλλων συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και δαπάνη προς το ΚΥΠΕ για την άμεση μετάδοση των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και άλλων συνεδριάσεων της Βουλής.

Για εκδόσεις βιβλίων και εντύπων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 115.000 χιλιάδες που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για την εκτύπωση του Φακέλου της Κύπρου καθώς και άλλων εκδόσεων που δεν μπορούν να γίνουν σε ηλεκτρονική μορφή.

Το κτιριακό πρόβλημα
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η Βουλή είναι το κτιριακό. Οι σχεδιασμοί για κατασκευή νέου κτιρίου, ανεστάλησαν ένεκα της πανδημίας και της συνεπαγόμενης οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα η Βουλή να κοιτάξει προς άλλες προσωρινές λύσεις στην παρούσα φάση. Συγκεκριμένα, το κονδύλι που περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό της Βουλής για την κατασκευή του νέου κτιρίου παγοποιήθηκε. 

Για να αντιμετωπιστεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Βουλή, μελετήθηκαν διάφορες επιλογές και μετά από διαβούλευση με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Βουλή κατέληξε σε συμφωνία ώστε να ενοικιάσει δύο ορόφους στο κτίριο της που βρίσκεται πλησίον του κτιρίου της Βουλής στην Οδό Μουσείου.

Σε ότι αφορά τα νέα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας και τήρησης πρωτοκόλλων που δεν μπορούν να τηρηθούν στο υφιστάμενο κτίριο της Βουλής, το Υφυπουργείο Τουρισμού εισηγήθηκε την προσωρινή ανάθεση της διαχείρισης του χώρου και του εξοπλισμού του Διεθνές Συνεδριακού Κέντρου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Η Βουλή αντιμετώπισε την εισήγηση θετικά και αναμένεται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και για αυτό τον λόγο, έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό κονδύλι ύψους 500.000 ευρώ. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας