Κυριακή 28 Νοε, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Ο αξιωματικός με τα ναρκωτικά που τιμήθηκε και η λοχίας με 762 μέρες sick leave

  25/11/2021 11:56
Ο αξιωματικός με τα ναρκωτικά που τιμήθηκε και η λοχίας με 762 μέρες sick leave

Ο αξιωματικός με τα ναρκωτικά που τιμήθηκε και η λοχίας με 762 μέρες sick leave

  25/11/2021 11:56

Κουνάει το δάκτυλο στην Εθνική φρουρά η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2019-2020, αφού σε αυτή εντοπίζονται λάθη και παραλήψεις, ενώ διαπιστώνονται υπερπληρωμές αναφορικά με τους ΣΥΟΠ. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί η προαγωγή αξιωματικού, παρά τη δυσμενή αξιολόγηση του, για να συλληφθεί αργότερα για κατοχή ναρκωτικών, με την ποινική δίωξη του όμως να αναστέλλεται από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος ενόσω ήταν υπουργός είχε θέση σε διαθεσιμότητα το εν λόγω πρόσωπο, το οποίο στη συνέχεια παραιτήθηκε οικειοθελώς, απονέμοντάς του και... τιμητικό βαθμό.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης είναι τα ακόλουθα:

 • Ο θεσμός των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) έχει βελτιωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό στον τομέα της στρατολόγησης, επιφέροντας παράλληλα ανάλογα οφέλη στη λειτουργία της ΕΦ.
 • Η πιο πάνω εικόνα, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζεται και στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης, αφού το συνολικό ποσό των υπερπληρωμών στη μισθοδοσία τους παρουσιάζει ανοδική πορεία από το 2018 και το ποσοστό ανακτησιμότητας των εν λόγω οφειλών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης, υφίστανται πρόσθετες οφειλές προς το Δημόσιο, λόγω της μη καταβολής αποζημίωσης από μέρους των ΣΥΟΠ, οι οποίοι τερματίζουν την υπηρεσία τους στην ΕΦ πριν από τη λήξη της σύμβασης απασχόλησής τους.
 • Εξακολουθεί, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, να παρέχεται, με κάποιους χιλιομετρικούς περιορισμούς, η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού της ΕΦ, προς και από τους χώρους εργασίας τους, επί καθημερινής βάσης, με τη χρήση στρατιωτικών οχημάτων, με την πρόφαση ότι αυτό κρίνεται επιβεβλημένο για επιχειρησιακούς λόγους.
 • Αποφασίστηκε η δυνατότητα δωρεάν διακίνησης των ΣΥΟΠ από και προς τους χώρους εργασίας και τα αστικά κέντρα όπου διαμένουν, μέσω της χρήσης του σχεδίου δωρεάν διακίνησης των εθνοφρουρών και οπλιτών ΕΛΔΥΚ, χωρίς να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση για ανάλογη τροποποίηση της σχετικής σύμβασης από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Εντοπίσθηκαν ακόμη περιπτώσεις που αφορούσαν στη χρήση ιδιωτικών ταξί, για την εξυπηρέτηση μέχρι και ενός ατόμου ανά δρομολόγιο.

Τιμητικό βραβείο σε αξιωματικό που συνελήφθη με ναρκωτικά 

 • Ανώτερος Αξιωματικός προήχθη, παρά τη δυσμενή αξιολόγησή του και ακολούθως συνελήφθη για κατοχή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, οπόταν του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ενώ αρχικά αποφασίστηκε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανέστειλε την ποινική δίωξη, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα, σε περίπτωση καταδίκης του από το Δικαστήριο, επιβολής από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, πρόσθετης ποινής. Αντί αυτού, του επετράπη να παραιτηθεί οικειοθελώς, απονέμοντάς του και επιπρόσθετο τιμητικό βαθμό.
 • Υπότροφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διένυσε σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τον καθορισμένο για την ολοκλήρωση των σπουδών του στο ιατρικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), χωρίς αυτό να αποδίδεται σε ιατρικούς λόγους ή σε εξωγενείς παράγοντες. Παρόλο που ο αρμόδιος λειτουργός του ΥΠΑΜ εισηγήθηκε επανειλημμένα τον άμεσο τερματισμό της φοίτησής του και την απαίτηση καταβολής της προβλεπόμενης αποζημίωσης, ύψους €56.948, εντούτοις ο τότε Υπουργός Άμυνας αποφάσισε την παραχώρηση διαδοχικών παρατάσεων.
 • Στέλεχος του Υγειονομικού Σώματος της ΕΦ λάμβανε εκτεταμένη αναρρωτική άδεια, ωστόσο η μη έγκαιρη παραπομπή του στο αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, για επανεξέταση κατά τον ουσιώδη χρόνο της πάθησής του, είχε ως αποτέλεσμα την αποστέρηση της δυνατότητας αιτιολόγησης των αδειών ασθενείας, στη βάση της πραγματικής κατάστασης της υγείας του.
 • Δεν έχει επιτευχθεί, μέχρι στιγμής, η επιδιωκόμενη μείωση, τόσο στον συνολικό αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού που μετατίθεται στο ΥΠΑΜ, όσο και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου και του ΓΕΕΦ διαμέσου της συγχώνευσής τους, παρόλο που η συστέγαση του ΥΠΑΜ και ΓΕΕΦ στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε από τον Απρίλιο του 2019.
 • Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΜ για θέσπιση συγκεκριμένων-μετρήσιμων κριτηρίων, στη βάση των οποίων το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων έχει τη δυνατότητα να κρίνει τους Αξιωματικούς ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, συνεχίζει να παρατηρείται η ακύρωση των αποφάσεων του Συμβουλίου από το Δικαστήριο, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στη Δημοκρατία.
 • Παρόλο που η δαπάνη για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ, ανήλθε το 2019 στα €3.259.930, εντούτοις παραμένει στάσιμη επί σειρά ετών η έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται δυσανάλογα χρηματικά ποσά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες-υποδομές.
 • Έπειτα από υποδείξεις μας κατά το 2009, για μείωση των τελών υδροδότησης που επιβάλλονταν σε Στρατόπεδο της ΕΦ, στη βάση Κανονισμών που διέπουν τον καθορισμό τελών ύδατος, το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου, μετά από παρέλευση 11 ετών, προέβη στην απαιτούμενη μείωση, η οποία υπολογίζεται στο 35%.
 • Μη συμμόρφωση του ΥΠΑΜ, από το 2012, με την υποχρέωση ετοιμασίας ενός συνολικού Σχεδίου Δράσεως, τόσο για την εξοικονόμηση ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όσο και για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βάση σχετικής Οδηγίας της ΕΕ προς τα Κράτη-Μέλη και μετέπειτα Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με ότι αυτό συνεπάγεται στην επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω αυξημένων δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη δυνατότητα εξασφάλισης συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΈ.
 • Για αρκετά ιδιωτικά τεμάχια γης που χρησιμοποιούνται από την ΕΦ, δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα Διατάγματα Επίταξης και συνεπώς δεν καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες τους οποιαδήποτε ενοίκια ως αντιστάθμισμα. Προς επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων σχεδιάστηκε κατάλληλο μηχανογραφικό πρόγραμμα, ωστόσο το ΥΠΑΜ δεν προέβη στην έμπρακτη αξιοποίησή του.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

 • Διενεργήθηκε πληρωμή προς συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, το οποίο είχε οφειλή προς το Δημόσιο, χωρίς να προηγηθεί η απαιτούμενη ισόποση αποκοπή πριν από την εξόφλησή του, κατά παράβαση των Κανονισμών που αφορούν στον συμψηφισμό των εσόδων και εξόδων της Δημοκρατίας.
 • Η αναθέτουσα αρχή προέβη σε απευθείας ανάθεση δαπάνης ύψους €7.787 πλέον Φ.Π.Α., χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Το σχετικό δελτίο πληρωμής, δεν συνοδευόταν από το απαιτούμενο δικαιολογητικό παραλαβής-χορηγήσεως εφοδίων/υλικών (ΕΦ1) και τη σχετική βεβαίωση χρησιμοποίησής τους για συγκεκριμένη υπηρεσιακή ανάγκη.  Επίσης, διαπιστώσαμε ότι το τιμολόγιο που προσκομίσθηκε και ακολούθως εξοφλήθηκε από το Λογιστήριο του ΥΠΑΜ, εκδόθηκε από διαφορετικό νομικό πρόσωπο από εκείνο στο οποίο κατακυρώθηκε η συγκεκριμένη προσφορά.
 • Καταβλήθηκε προκαταβολικά στην εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Φανερωμένης, αποζημίωση ύψους €47.837, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε διαμέρισμα και κατοικίες Ιερέων. Την ευθύνη για εκτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών ανάλαβε η εκκλησιαστική Επιτροπή, η οποία ανέθεσε την ετοιμασία της εκτίμησης σε συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο, ωστόσο δεν ανευρέθηκε στα αρχεία του Υπουργείου το σχετικό τιμολόγιο για την εργασία που εκτελέστηκε.   
 • Σε συμφωνητικό έγγραφο, που αφορούσε στην εκτέλεση διαφόρων έργων, δεν αναγράφονταν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος και παρακολούθηση της προόδου του έργου. Επίσης, δεν τηρείται το προβλεπόμενο Μητρώο Συμβολαίων.

Προαγωγή Αξιωματικού και αναστολή ποινικής δίωξής του

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση, ανώτερος Αξιωματικός της ΕΦ, κρίθηκε από αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων ως «προακτέος κατ΄εκλογή» και κατ΄ επέκταση του απονεμήθηκε βαθμολογική προαγωγή, παρά τη δυσμενή αξιολόγησή του κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο. Στην Έκθεση Αξιολόγησης του εν λόγω Αξιωματικού από τον άμεσα προϊστάμενό του, την οποία προσυπόγραψε και ο τότε Αρχηγός του ΓΕΕΦ, ως Α’ Γνωματεύων, αναγραφόταν, μεταξύ άλλων αρνητικών σχολίων, πως πρόκειται για «…Αξιωματικό που ενεργεί μόνο με βάση τα προσωπικά του συμφέροντα και φιλοδοξίες επιδεικνύοντας μεγάλη αλαζονεία και απειθαρχία για τις διαταγές που αφορούν την υπηρεσία του προς την ΕΦ και ο οποίος αρνήθηκε να αναλάβει καθήκοντα Διοικητού Μονάδας, λαμβάνοντας συνεχείς αναρρωτικές άδειες μόλις ενημερώθηκε για την τοποθέτησή του ως Διοικητής».

Το ΥΠΑΜ, με επιστολή του, ημερ. 7.8.2020, ανέφερε πως η συγκεκριμένη Έκθεση Αξιολόγησης δεν τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου Κρίσεων, τόσο για σκοπούς κρίσης, όσο και για σκοπούς ενημέρωσης, καθότι εκκρεμούσε η αξιολόγηση επί της ιεραρχικής προσφυγής του αξιολογούμενου κατά της βαθμολογίας του. Ειδικότερα, λόγω του ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο, συνέπεσε χρονικά η αποχώρηση του τότε Αρχηγού ΓΕΕΦ (Α’ Γνωματεύων της Αξιολόγησης), ο διαδεχθείς Αρχηγός δεν δύνατο να εξετάσει την ιεραρχική προσφυγή του αξιολογούμενου, συνέπεια νομοθετικού κενού που διαπιστώθηκε στους περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς (ΚΔΠ 351/2016).

Τον «δίωξε» ως υπουργός, του ανέστειλε τη δίωξη ως Βοηθός Εισαγγελέας

Στον πιο πάνω Αξιωματικό ασκήθηκε, μετά την προαγωγή του, ποινική δίωξη, βάσει κατηγορητηρίου για κατοχή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακολούθως, ο Αξιωματικός υπέβαλε με αναφορά του, ημερ. 19.9.2018, σχετικό αίτημα παραίτησης από τις τάξεις του Στρατού, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο, λόγω της εκκρεμότητας της ποινικής υπόθεσης εναντίον του.

Επιπρόσθετα, ο τέως Υπουργός Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία ασκήθηκε η συγκεκριμένη ποινική δίωξη, τα οποία, δεν συνάδουν με την ιδιότητα του στρατιωτικού και ειδικότερα του ανώτερου Αξιωματικού, συνεπώς τυχόν παραμονή του στην Υπηρεσία θα προκαλούσε δυσμενή σχολιασμό και κλονισμό της εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και κύρους της ΕΦ, τόσο από το κοινό, όσο και από τα μέλη της Δύναμης, αποφάσισε να τον θέσει σε διαθεσιμότητα.

Στη συνέχεια, ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος, όταν επισυνέβηκαν τα πιο πάνω γεγονότα, διατελούσε ως Υπουργός Άμυνας, με απόφασή του, ημερ. 14.7.2020, ανέστειλε την πιο πάνω ποινική δίωξη, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο δικηγόρος του εν λόγω κατηγορούμενου, βάσει του οποίου, σε περίπτωση αναστολής της ποινικής του δίωξης, ο κατηγορούμενος θα παραιτείτο οικειοθελώς από τις τάξεις της ΕΦ. Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη βάση των πιο πάνω εξελίξεων, αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος παραίτησης του υπό αναφορά Αξιωματικού από τις τάξεις του Στρατού της Δημοκρατίας.

Σε σχέση με τα πιο πάνω η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 42(1)(ε) της ΚΔΠ 351/2016 σε περίπτωση γνωμάτευσης αρμόδιου ιατροσυμβουλίου για εξάρτηση Αξιωματικού από εξαρτησιογόνες ουσίες, η υπηρεσία του τερματίζεται άμεσα, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας. Ωστόσο, παρόλο που η πιο πάνω διαδικασία τερματισμού της υπηρεσίας Αξιωματικού φαίνεται να είναι υποχρεωτική σε τέτοιες περιπτώσεις, εντούτοις αυτό δεν εφαρμόστηκε, παρά το ότι, βάσει στοιχείων που τηρούνται στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν), προκύπτει η παραδοχή από μέρους του εν λόγω Αξιωματικού για διάπραξη του συγκεκριμένου αδικήματος. Αντί αυτού, μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης, το ΥΠΑΜ προώθησε το αίτημα πρόωρης οικειοθελούς αποχώρησης του Αξιωματικού, υποβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σοβαρή αυτή υπόθεση σε μια τυπική διαδικασία οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης στελέχους. Αντιλαμβανόμαστε ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα καταβάλλονται από τη Δημοκρατία δεν διαφοροποιούνται, βάσει του πιο πάνω χειρισμού από μέρους του Υπουργείου, αφού, τόσο στην περίπτωση τερματισμού της υπηρεσίας στελέχους, δυνάμει του Κανονισμού 42(1)(ε) της ΚΔΠ 351/2016, όσο και στην περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης, το στέλεχος λαμβάνει πλήρη συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την παραγραφή, στην ουσία, του σοβαρού αυτού παραπτώματος του στελέχους, στο οποίο μάλιστα απονεμήθηκε και τιμητικός βαθμός κατά την αφυπηρέτησή του, παρόλο που, όπως αναφέρει και το ΓΕΕΦ, οι πράξεις του δεν συνάδουν με την ιδιότητα του στρατιωτικού, εξισώνοντάς τον,  κατ’ αυτόν τον τρόπο, με όλα τα υπόλοιπα στελέχη που αφυπηρετούν, των οποίων η όλη συμπεριφορά και στάση συνάδει με τη στρατιωτική τους ιδιότητα. Σημειώνουμε ότι, εάν η υπηρεσία του τερματιζόταν βάσει του Κανονισμού 42(1)(ε) της ΚΔΠ 351/2016, ο Αξιωματικός δεν θα λάμβανε τιμητικό βαθμό.
 2. Ο χειρισμός της υπόθεσης δημιουργεί, κατά την άποψή μας, προηγούμενο και για άλλες μελλοντικές περιπτώσεις και λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την υποδειγματική τιμωρία και μη ανοχή τέτοιων περιστατικών από το ΥΠΑΜ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, η Αστυνομία διερευνά σήμερα παρόμοιο περιστατικό που αφορά σε κατώτερο Αξιωματικό της ΕΦ, σε βάρος του οποίου ανοίχτηκε ποινικός φάκελος. 
 3. Εκ των πραγμάτων, η απόφαση για αναστολή της ποινικής διαδικασίας εναντίον του συγκεκριμένου Αξιωματικού, απέκλεισε το ενδεχόμενο, σε περίπτωση καταδίκης του από το αρμόδιο δικαστήριο, της επιβολής πρόσθετης ποινής από μέρους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την απαίτηση για παραίτηση ή την  απόλυση, η οποία θα συνεπαγόταν την απώλεια των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων. Τονίζουμε ότι η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα ή του Βοηθού του, για αναστολή της ποινικής διαδικασίας και οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας, δεν ελέγχεται από την Υπηρεσία μας, αφού εμπίπτει στις συνταγματικές εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα και με βάση τη νομολογία είναι ανέλεγκτη. Συνεπώς, η παρούσα αναφορά θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι παρατίθεται απλώς για σκοπούς διαφάνειας.

Ενδεχόμενη κατάχρηση άδειας ασθενείας από Αξιωματικό

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, διαφάνηκε ότι στέλεχος του Υγειονομικού Σώματος της ΕΦ λάμβανε εκτεταμένη αναρρωτική άδεια, ενδεχομένως για να αποφύγει επανειλημμένα την ανάληψη υπηρεσιακών καθηκόντων, κατόπιν έκδοσης διαδοχικών διαταγών μετάθεσής του. Όπως προκύπτει από στοιχεία που τηρούνται στο ΥΠΑΜ, είχαν αποσταλεί κατά καιρούς επιστολές προς το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, προκειμένου το αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, στη βάση εξέτασης/αξιολόγησης των Ιατρικών πιστοποιητικών που αφορούσαν στη χορήγηση των εκάστοτε αδειών ασθενείας, καθώς και των αντίστοιχων ιατρικών εκθέσεων/γνωματεύσεων, τα οποία εκδόθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς κατά τον ουσιώδη χρόνο, να αποφανθεί κατά πόσο οι εν λόγω άδειες ασθενείας χορηγήθηκαν αιτιολογημένα.

Λαμβάνοντας υπόψη η Ελεγκτική Υπηρεσία τις αντίστοιχες απαντήσεις από μέρους του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, διαπίστωσε ότι, το γεγονός της μη έγκαιρης παραπομπής του εν λόγω στελέχους στο αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, για επανεξέταση κατά τον ουσιώδη χρόνο της πάθησής του, είχε ως αποτέλεσμα την αποστέρηση της δυνατότητας αιτιολόγησης των αδειών ασθενείας που του χορηγήθηκαν κατά καιρούς, στη βάση της πραγματικής κατάστασης της υγείας του ασθενή κατά τη δεδομένη περίοδο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε απάντηση του Ιατροσυμβουλίου, ημερ. 28.3.2018,

«…λόγω του ότι δεν έχουμε ίδιαν αντίληψη για το πώς ήταν η κατάσταση (της υγείας του εν λόγω στελέχους) στις συγκεκριμένες περιόδους, βασιζόμενοι στις Ιατρικές Εκθέσεις των συναδέλφων τις οποίες δεν έχουμε λόγο να αμφισβητούμε, σε συνδυασμό με τις δικές μας εκτιμήσεις, θεωρούμε ότι οι ημέρες ασθενείας που χορηγήθηκαν είναι δικαιολογημένες».

762 ημέρες άδεια ασθενείας

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, διαφάνηκε ότι Υπαξιωματικός της ΕΦ λάμβανε εκτεταμένη αναρρωτική άδεια, κυρίως αφότου διορίστηκε, από Εθελόντρια Υπαξιωματικός, σε Μόνιμη Υπαξιωματικό με τον βαθμό της Λοχία. Ειδικότερα, βάσει στοιχείων που τηρούνται στο ΓΕΕΦ, διαπιστώθηκε ότι, σε διάστημα τριών χρόνων από τον εν λόγω διορισμό της, έλαβε συνολικά 762 ημέρες άδεια ασθενείας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι, το ΓΕΕΦ με τη λήξη της διετούς περιόδου δοκιμασίας της, εισηγήθηκε επανειλημμένα προς το ΥΠΑΜ τον τερματισμό του διορισμού της, ωστόσο το Υπουργείο προέβαινε στη χορήγηση διαδοχικών παρατάσεων της περιόδου δοκιμασίας της, με την αιτιολογία της μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης περιόδου δοκιμασίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά την πρώτη εξάμηνη παράταση που της χορηγήθηκε, η εν λόγω Υπαξιωματικός παρουσιάστηκε στη Μονάδα της μόνο μία ημέρα.

Πέραν των πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία, στη βάση στοιχείων που καταδείκνυαν την υποφαινόμενη να παρουσιάζεται ως διαχειρίστρια σε συγκεκριμένο φιλανθρωπικό Σωματείο, του οποίου ο Πρόεδρος είναι ο σύζυγός της, ζήτησε από το ΓΕΕΦ, όπως προβεί στον πειθαρχικό έλεγχό της, νοουμένου ότι δεν είχε εξασφαλίσει τη νενομισμένη γραπτή έγκριση από τον Υπουργό Άμυνας. Το ΓΕΕΦ προέβη στη διενέργεια σχετικής έρευνας, από την οποία, όπως ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία, δεν προέκυψε οποιαδήποτε συμμετοχή της εν λόγω Υπαξιωματικού στο υπό αναφορά Σωματείο, παρά μόνο η εθελοντική δραστηριοποίησή της στον συντονισμό των εθελοντών, συνεπώς δεν προέκυψε η διάπραξη κανενός παραπτώματος από μέρους της. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας