Τρίτη 2 Μαρ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Της «έκοψαν» την προαγωγή για τη θέση Επιμελητή-Εντόπισε παραδοξότητα το Δικαστήριο

  01/12/2020 13:52
Της «έκοψαν» την προαγωγή για τη θέση Επιμελητή-Εντόπισε παραδοξότητα το Δικαστήριο

Της «έκοψαν» την προαγωγή για τη θέση Επιμελητή-Εντόπισε παραδοξότητα το Δικαστήριο

  01/12/2020 13:52
Στο Διοικητικό Δικαστήριο προσέφυγε αιτήτρια και πέτυχε ακύρωση προαγωγών στην μόνιμη θέση Επιμελητή πρώτης Τάξης, κατόπιν επανεξέτασης συνεπεία ακυρωτικής απόφασης του Δικαστηρίου.
 
Ο δικηγόρος της αιτήτριας, Δημοσθένης Στεφανίδης, ανέφερε ενώπιον Δικαστηρίου πως η σύσταση της Γενικής Διευθύντριας υπέρ των άλλων ενδιαφερόμενων ως προς το κριτήριο των προσόντων, ήταν εσφαλμένη και αναξιοκρατική.  Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι κατά παράβαση του ενιαίου μέτρου κρίσης, δεν αξιολογήθηκαν όλα τα προσόντα της αιτήτριας, κατά τρόπο ώστε να μην αποδίδεται ορθά και πλήρως η εικόνα των υποψηφίων επί ίσοις όροις.  Επισημαίνει δε ότι η αιτήτρια, πέραν του ακαδημαϊκού προσόντος, Πανεπιστημιακού τίτλου στην Δημόσια Διοίκηση που κατείχε, ενώ οι άλλοι ενδιαφερόμενοι όχι, κατείχε και άλλα προσόντα (δακτυλογραφίας, στενογραφίας, λογιστικής), τα οποία δεν συνεκτιμήθηκαν, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα αναξιοκρατικής σκοπιμότητας.

Στο ίδιο λάθος, ανέφερε η πλευρά υπεράσπισης, υπέπεσε και η ΕΔΥ, η οποία αντιφατικά και κατά παράβαση των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου, απέκλινε από την αρχή ότι ένα προσόν κρίνεται στη βάση της σχετικότητας του, και με επιφανειακή αναφορά σε σχετικότητα του ακαδημαϊκού προσόντος της αιτήτριας, ουσιαστικά το εκτόπισε. 

Από την άλλη, η πλευρά της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι, τα όσα η Γενική Διευθύντρια ανέφερε στη σύσταση της αναφορικά με το ποιόν η ίδια θεωρούσε καταλληλότερο, σε συσχετισμό με τα καθήκοντα που απαιτούνται για την υπό πλήρωση θέση, περιέχουν εμπεριστατωμένη αιτιολογία όπως απαιτείται από το άρθρο 35(4) του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου, και η σύσταση δεν μπορούσε να ξεφύγει από την υπηρεσιακή εικόνα, όπως αυτή παρουσιάζεται στους φακέλους.

«Προβάλλεται επίσης ότι, όπως η αιτήτρια είχε επιπρόσθετο σχετικό προσόν, έτσι και τα Ε/Μ, προσόντα τα οποία συνεκτιμήθηκαν από το αποφασίζον όργανο.  Όπως υποδεικνύεται από τη συνήγορο των καθ' ων η αίτηση, αφού η αιτήτρια και τα Ε/Μ ισοβαθμούσαν σε αξία και προσόντα, η αρχαιότητα των Ε/Μ, έστω και κατά 31/2 μήνες, καθώς και η υπέρ τους σύσταση, εύλογα οδήγησαν στην επιλογή τους ως καταλληλοτέρων.  Εξάλλου, συνεχίζει, η ΕΔΥ για να δικαιολογήσει την επιλογή της δεν πρέπει να καταλήξει ότι ο διορισθείς υπερέχει έκδηλα του άλλου υποψήφιου και εν προκειμένω, δεν έχει αποδείξει η αιτήτρια πλάνη ή έλλειψη αιτιολογίας.  Κατά συνέπεια, η ΕΔΥ έδρασε εντός των ευλόγων ορίων της διακριτικής της ευχέρειας κατά τρόπο ώστε να μην χωρεί επέμβαση του Δικαστηρίου».

Το Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφαση του, ανέφερε μεταξύ άλλων πως:

«Κρίνω και πάλι η Γενική Διευθύντρια στη νέα της σύσταση υπέπεσε στο ίδιο σφάλμα. Και πάλι δεν προδιορίζεται αν η αιτήτρια υπερέχει σε προσόντα ή όχι, αφήνοντας και πάλι να νοηθεί, ότι οι ενδιαφερόμενοι και η αιτήτρια είναι ίσες στο κριτήριο αυτό.  Ελλείπει και πάλι η αιτιολογία ως προς τους λόγους μιας τέτοιας κρίσης, με ενδεχόμενο το πεπλανημένο της κρίσης αυτής, αλλά και παραβίασης του δεδικασμένου σε σχέση με το ζήτημα αυτό.  Επομένως κρίνω πάσχουσα την αιτιολογία της σύστασης της Γενικής Διευθύντριας, η οποία ως προπαρασκευαστική απόφαση, η οποία λήφθηκε υπόψη από το αποφασίζον όργανο, οδηγεί την τελική απόφαση της ΕΔΥ σε ακύρωση.
 
Παρά το πιο πάνω εύρημα, το οποίο καθορίζει την τύχη της προσφυγής, κρίνω σκόπιμο να σχολιάσω τις αναφορές της ΕΔΥ τις σχετικές με το κριτήριο των προσόντων.  Αφού η ΕΔΥ αναφέρθηκε, όπως και η Γενική Διευθύντρια στα διάφορα γραμματειακά κ.ά. προσόντα των Ε/Μ, αλλά και άλλων μη συστηνομένων υποψηφίων, δεν φαίνεται να προβαίνει σε αναφορά και αναλόγως της βαρύτητας τους σε συνεκτίμηση, στα άλλα προσόντα της αιτήτριας, τα οποία καταγράφονται στον συνημμένο στην Ένσταση πίνακα, εκτός του Πανεπιστημιακού της πτυχίου.  Η ΕΔΥ προχώρησε επίσης και σημείωσε σε σχέση με τα γραμματειακά κ.ά. προσόντα, ότι "αυτά δεν είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και βοηθούν τον κάτοχο τους στην εξάσκηση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης, που δεν υπάγεται στην επιστημονική πυραμίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού".

Αναφερόμενη δε η ΕΔΥ στα πανεπιστημιακά προσόντα δύο υποψηφίων, μεταξύ αυτών και η αιτήτρια, διευκρίνισε ότι τα προσόντα αυτά "αν και είναι σχετικά με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης δεν απαιτούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, ούτε αποτελούν πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν.  Αυτό, σε συνδυασμό ότι η υπο πλήρωση θέση δεν υπάγεται στην επιστημονική πυραμίδα των θέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την κρίση της Επιτροπής δεν μπορεί να προσδώσει στις εν λόγω υποψήφιες ουσιώδη υπεροχή στον παράγοντα προσόντα, τέτοια ώστε να ανατρέψει την υπεροχή των επιλεγεισών σε αρχαιότητα στη θέση που κατέχουν, του Επιμελητή, έστω και κατά τρεισήμισι μήνες, οι οποίες επιπλέον, διαθέτουν υπέρ τους, και τη σύσταση της Γενικής Διευθύντριας".

Θεωρώ παράδοξο τον επιχειρούμενο διαχωρισμό σε επιστημονική ή μη πυραμίδα των θέσεων.  Η καταλληλότητα των υποψηφίων κρίνεται στη βάση των ικανοτήτων τους να ασκήσουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες της υπό πλήρωση θέσης.  Εν προκειμένω σημειώνω ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της επίδικης θέσης, ο κάτοχος της είναι "υπεύθυνος για την οργάνωση, διεύθυνση και εύρυθμη λειτουργία Γραφείου Σχολείου κ.λ.π." και το ολιγότερο που θα μπορούσε να γίνει, θα ήταν να συνεκτιμηθεί όχι μόνο λεκτικά αλλά και ουσιαστικά, το συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, Πανεπιστημιακού επιπέδου πτυχίο της αιτήτριας στη Δημόσια Διοίκηση».

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.  
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας