ΥΠΟΙΚ: Αβάσιμοι ισχυρισμοί Ελεγκτή για Metropolitan και NCC

Ως αβάσιμες χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών τις τοποθετήσεις και ισχυρισμούς του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την απόκτηση κτιρίων από τη Δημοκρατία.

Σε σχετική ανακοίνωση, τονίζεται ότι όλα τα σχετικά έγγραφα, πληροφορίες καθώς και τα συνοπτικά αντίγραφα των εκθέσεων εκτίμησης θα υποβληθούν στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής και θα απαντηθούν οποιαδήποτε τυχόν ερωτήματα τεθούν στις επόμενες συνεδρίες, υπογραμμίζοντας ότι τη δεδομένη στιγμή η απόκτηση υφιστάμενων διαθέσιμων στην αγορά κτιρίων είναι η προσφορότερη για τα συμφέροντα της Δημοκρατίας επιλογή.

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας τις επιτακτικές ανάγκες στέγασης των κυβερνητικών υπηρεσιών αποφάσισε τη διερεύνηση του ενδεχόμενου αξιοποίησης διαθέσιμων γραφειακών συγκροτημάτων στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την αγορά κτιρίων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών Υπουργείων και Υπηρεσιών του Κράτους.

Διαβάστε εδώ:

Φρενάρει την αγορά Metropolitan και NCC από το κράτος η Βουλή

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 16 ακίνητα τα οποία αξιολογήθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο ετοίμασε εισήγηση για την κατανομή των κατάλληλων κτιρίων, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και θέτοντας ως προτεραιότητα την κάλυψη των πιο άμεσων αναγκών.

Μεταξύ των επιλεγέντων κτιρίων περιλαμβάνονταν τα κτίρια με την επωνυμία Μετροπόλιταν και Nicosia City Centre, τα οποία σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 10.3.2021, σε περίπτωση επιτυχούς οριστικοποίησης της διαδικασίας απόκτησής τους, στο κτίριο Μετροπόλιταν θα μεταστεγαστεί η Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αντίστοιχα, στο κτίριο Nicosia City Centre έχει προγραμματιστεί η μεταστέγαση της Διοίκησης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη καθώς και τα Εξωτερικά Ιατρεία Λευκωσίας και Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Στη συνέχεια για κάθε επιλεχθέν κτίριο διενεργήθηκε λεπτομερής αξιολόγηση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα, διενήργησε τις εκτιμήσεις των δύο κτιρίων βασιζόμενο σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους εκτίμησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Σημειώνεται ότι,  οι εκτιμήσεις διενεργούνται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς εκτιμητές εντός του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αμεροληψία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα των εκτιμήσεων. Για την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων λήφθηκαν πληροφορίες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και από τον Δήμο Λευκωσίας ως αρμόδια πολεοδομική αρχή, ενώ οι εκτιμητές προέβησαν σε ενδελεχή έρευνα αγοράς πωλήσεων και ενοικίων σύγχρονων γραφείων στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της κατασκευής του κτιρίου.

Ειδικότερα για το κτίριο Μετροπόλιταν η αγοραία αξία του κτιρίου υπολογίστηκε σε 20.350.000 ευρώ και συμφωνήθηκε κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης της οικονομικής πτυχής σε 21.315.000 ευρώ, ήτοι 4,7% ψηλότερα από την αρχική εκτίμηση. Προστίθεται ακόμα ότι Ο εκπρόσωπος ιδιώτης εκτιμητής του ιδιοκτήτη υπολόγισε την αξία του ακινήτου σε 26.220.00 ευρώ, η οποία και απορρίφθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως υπερβολικά ψηλή.   

Σε ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ σημειώνεται ότι, η Συμφωνία Αγοράς, έχει τύχει νομοτεχνικού ελέγχου και έχουν τεθεί όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες για σκοπούς διασφάλισης των συμφερόντων της Δημοκρατίας και της νομιμότητας της εν λόγω συναλλαγής ενώ τονίζεται ότι, δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία αγοράς εκκρεμούσης της διαδικασίας αποδέσμευσης των κονδυλίων.

«Τονίζεται ότι, αποτελεί κυβερνητική πολιτική, η οποία ακολουθήθηκε και στην παρούσα διαδικασία, η εξέταση των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών σε συνάρτηση με το απαιτούμενο κόστος, το κόστος ευκαιρίας και τον χρόνο υλοποίησης, με σκοπό την τελική λήψη της απόφασης για τη διαδικασία που θα επιλεγεί ως η καταλληλότερη προς το συμφέρον της Δημοκρατίας», προστίθεται ακόμα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρονικός ορίζοντας ανέργερσης ιδιόκτητων κτιρίων με τη διαδικασία των προσφορών με βάση την εμπειρία των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερος των 5 ετών – χωρίς να συνυπολογίζεται το ενδεχόμενο καθυστέρησης σε περίπτωση προσφυγών και άλλων δικαστικών διαδικασιών που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαδικασία των προσφορών, το κόστος ευκαιρίας σε ενδεχόμενη καθυστέρηση της ανέγερσης ιδιόκτητου κτιρίου (πρόσθετες εργατοώρες, ενοίκια κ.λπ), καθώς και τις πληροφορίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων για αναμενόμενη αύξηση του κατασκευαστικού κόστους περί το 18,3% από το έτος 2022, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι αξιολογήθηκε ότι, τη δεδομένη στιγμή η απόκτηση υφιστάμενων διαθέσιμων στην αγορά κτιρίων είναι η προσφορότερη για τα συμφέροντα της Δημοκρατίας επιλογή.