Δευτέρα 27 Σεπ, 2021 | Επικοινωνία
trans gif

Απόκτησε δεξιότητες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Ναυτιλιακά στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

  28/07/2021 06:40
Απόκτησε δεξιότητες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Ναυτιλιακά στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

Απόκτησε δεξιότητες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Ναυτιλιακά στα προγράμματα ΜΙΕΕΚ

  28/07/2021 06:40

Ο συνδυασμός «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Ναυτιλιακά» προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες εργοδότησης τόσο στον ναυτιλιακό/ παραναυτιλιακό τομέα όσο και στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Στο πρόγραμμα διδάσκουν επαγγελματίες της βιομηχανίας με πολύχρονη πείρα (τόσο επαγγελματική όσο και διδακτική). Έμφαση δίνεται στην προετοιμασία των σπουδαστών/ τριών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και με πρακτική εξάσκηση αλλά και με γνώμονα την προσωπική ανάπτυξη και τα soft skills. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη δικτύωση των αποφοίτων/ τριών με διάφορες εξωακαδημαϊκές δράσεις (επισκέψεις, οργάνωση συζητήσεων πάνελ,Erasmus+ κλπ.) καθώς και να τους εμφυσήσει την ανάγκη για δια βίου μάθηση (συνεργασία για περαιτέρω κατάρτιση/ εκπαίδευση - υποτροφίες).

Πρόγραμμα «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Ναυτιλιακά»

Ο κλάδος της Ναυτιλίας είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς εισροής συναλλάγματος στη χώρα μας, γεγονός που κατατάσσει την ενασχόληση με τα Ναυτιλιακά μεταξύ των κορυφαίων προσοδοφόρων και ενδιαφερόντων επαγγελμάτων με ευκαιρίες απασχόλησης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται νευραλγικός για το διεθνές εμπόριο. Το πρόγραμμα «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Ναυτιλιακά» είναι ένας πολυδύναμος συνδυασμός που προετοιμάζει τους/τις απόφοιτους/ες για ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στους δύο τομείς.

Στόχοι του προγράμματος σπουδών

Το Πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Οργάνωση Εργοδοτών και Βιομηχάνων καθώς και με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έτσι ώστε να στοχεύει στις άμεσες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα η δομή του στηρίζεται σε έναν δυναμικό συνδυασμό, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Ναυτιλιακά. Μαζί με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τη λειτουργία των τμημάτων στον τομέα του εμπορίου/ βιομηχανίας και τον ευρύτερο ναυτιλιακό και παραναυτιλιακό τομέα στοχεύει ακόμα στην προσωπική ανάπτυξη και στις μαλακές δεξιότητες (soft skills) προσφέροντας στους/στις απόφοιτους/τες ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη.

Ευκαιρίες εργοδότησης

Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εργαστούν σε:

  • Ναυτιλιακές Εταιρίες
  • Πρακτορεία Θαλάσσιου Τουρισμού/Ναυτικά/Εξαγωγικού Εμπορίου
  • Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας
  • Λιμενικούς και ναυτικούς Οργανισμούς
  • Διαμεσολαβητές Φορτίου
  • Τελωνεία και Εκτελωνιστικά Γραφεία
  • Εταιρείες Συνδυασμένων Μεταφορών και Εταιρείες Logistics
  • Εμπορικές Εταιρίες
  • Βιομηχανικές Μονάδες (εργοστάσια)

Προσόντα για εργαζόμενους

Αφ’ ενός δεν κατέχουν όλοι/ες οι εργοδοτούμενοι/ες στον χώρο τα τυπικά προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα για προοπτικές ανέλιξης στην επιχείρηση. Αφ’ εταίρου, οι τομείς της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, της ναυτιλίας καθώς και του διεθνούς εμπορίου είναι πολυδιάστατοι, δυναμικοί και για να είναι κάποιος σωστά καταρτισμένος, αποδοτικός και ανταγωνιστικός πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες μας είναι επαγγελματίες από τη βιομηχανία που φέρνουν μαζί τους στην τάξη όχι μόνο τη γνώση από την εκπαίδευσή τους αλλά κυρίως από την πολυετή εμπειρία τους.

Αύξηση παραγωγικότητας για επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις είναι τόσο καλές όσο και οι άνθρωποί τους. Καλύτερα καταρτισμένο προσωπικό μεταφράζεται σε καλύτερη απόδοση στον χώρο εργασίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και προσφέροντας συγκριτικό πλεονέκτημα. Από την εμπειρία μας έχουμε δει επιχειρήσεις να εισηγούνται τη φοίτηση στον κλάδο «Διαχείριση Εφοσδιαστικής Αλυσίδας – Ναυτιλιακά» σε εργοδοτούμενούς/ές τους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα αλλά έχουν την προσωπικότητα και τη φιλοδοξία για ανέλιξη.

Γνώσεις και δεξιότητες

Με το τέλος του Προγράμματος οι απόφοιτοι/ες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (από τις αγορές μέχρι και τη διακίνηση/ μεταφορά και τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων) καθώς και των συστημάτων (ISO) της επιχείρησης. Θα γνωρίζουν τις δραστηριότητες μιας ναυτιλιακής εταιρείας, τα κύρια μέλη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, την πολυμορφία της αγοράς ναυλώσεων, την ναυτασφαλιστική πρακτική, τα ναυπηγικά χαρακτηριστικά πλοίων και τη διαχείριση φορτίων. Θα γνωρίζουν τα σχετικά ναυτιλιακά έγγραφα, τον βασικό εξοπλισμό ενός πλοίου, τους τύπους των πλοίων, των φορτίων καθώς και βασικούς ναυτιλιακούς οικονομικούς και νομικούς όρους.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε 4 εξάμηνα καθώς και πρακτική εξάσκηση διάρκειας 6 εβδομάδων ανά έτος σπουδών. Για τον λόγο ότι η γλώσσα του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλίας είναι η Αγγλική και επειδή η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρήσεων σήμερα, η καλή γνώση της Αγγλικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την υποβολή αίτησης θεωρείται απαραίτητη.

Συχνά λέγεται στον χώρο της ναυτιλίας ότι «Σημασία δεν έχει τι ξέρεις αλλά ποιους ξέρεις». Γι’ αυτό και η προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας γίνεται εντός και εκτός τάξης. Υπάρχει στενή συνεργασία με σχετικούς φορείς και τη βιομηχανία, στοχεύοντας στη δικτύωση των αποφοίτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω επισκέψεων σε εταιρίες, εκθέσεις, με επισκέπτες ομιλητές, οργάνωση συζητήσεων πάνελ, συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και μέσω άλλων δραστηριοτήτων.

Κι επειδή η μάθηση δεν σταματά ποτέ, το Πρόγραμμα «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Ναυτιλιακά» προσφέρει σε συνεργασία με άλλους φορείς υποτροφίες στους/στις απόφοιτους/ες για απόκτηση περαιτέρω επαγγελματικών προσόντων ή για συνέχιση των σπουδών τους.

Πλεονεκτήματα

Ο συνδυασμός «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Ναυτιλιακά» προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες εργοδότησης τόσο στον ναυτιλιακό/παραναυτιλιακό τομέα όσο και στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Στο πρόγραμμα διδάσκουν επαγγλεματίες της βιομηχανίας με πολύχρονη πείρα (τόσο επαγγελματική όσο και διδακτική). Έμφαση δίνεται στην προετοιμασία των σπουδαστών/ριών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και με πρακτική εξάσκηση αλλά και με γνώμονα την προσωπική ανάπτυξη και τις μαλακές δεξιότητες (soft skills). Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη δικτύωση των αποφοίτων με διάφορες εξω-ακαδημαϊκές δράσεις (επισκέψεις, οργάνωση συζητήσεων πάνελ,Erasmus+ κλπ.) καθώς και στο να τους εμφυσήσει την ανάγκη για δια βίου μάθηση (συνεργασία για περαιτέρω κατάρτιση/ εκπαίδευση - υποτροφίες).

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Σπουδών μπορείτε να βρείτε στον Ιστότοπο των ΜΙΕΕΚ στο www.mieek.ac.cy ή στα τηλέφωνα 22 800651/ 22800652/ 22800653

Ακαδημαϊκός Συντονιστής του προγράμματος: Λίνα Έλληνα

Στοιχεία επικοινωνίας, Email:psm@mieek.ac.cy

Πληροφορίες Εγγραφών

Φοίτησε στα προγράμματα σπουδών της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και απόκτησε πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης εντελώς δωρεάν. Οι εγγραφές άρχισαν και συνεχίζονται μέχρι και τις 6 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12475 του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι αιτήσεις εισδοχής θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 12 μ., ενώ η προσκόμιση του φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα θα γίνεται στις Τεχνικές Σχολές από τις 8:30 μέχρι τις 13:30 καθημερινά μέχρι τις 13:30 της 6ης Αυγούστου 2021.

Η Δημόσια Σχολή ΜΙΕΕΚ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και υλοποιούν τη συνεχή σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας