Τετάρτη 30 Σεπ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Το προφίλ του Σάββα Περδίου, που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Τουρισμού

  24/12/2018 11:33
Το προφίλ του Σάββα Περδίου, που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Τουρισμού

Το προφίλ του Σάββα Περδίου, που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Τουρισμού

  24/12/2018 11:33
Στον εκλεκτό του για τη θέση του Υφυπουργού Τουρισμού, ο διορισμός του οποίου αναμένεται ν’ ανακοινωθεί μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, οπόταν και-σύμφωνα με τον Περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2018-, αρχίζει τη λειτουργία του το Υφυπουργείο, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
 
Υπενθυμίζεται πως βάσει του βασικού Νόμου που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής(σ.σ. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2018), ο Υφυπουργός διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 
Ο Σάββας Περδίος
Συναφώς, όπως πληροφορούμαστε, μετά από ενδελεχή εξέταση των επιλογών και των ονομάτων που είχε ενώπιον του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατέληξε στο διορισμό του Σάββα Περδίου, γιου του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Louis Hotel, Ιάσωνα Περδίου.
 
Ο Σάββας Περδίος είναι 37 χρονών και άγαμος. Σπούδασε Accounting and Finance στο Warwick και ακολούθως International Hospitality Management στο Ecole Hoteliere de Lausanne.
 
Μιλά απταίστως ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, ενώ διαθέτει σημαντική εργασιακή πείρα σε διεθνείς τουριστικές εταιρείες όπως, Hilton, Conrad, Kempinski, Intercontinental και Design Hotel.
 
Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού, σύμφωνα με τον Νόμο, δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου διορίστηκε, ενώ ο διορισμός του τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 
Ο  Υφυπουργός Τουρισμού δύναται να υποβάλλει  προτάσεις προς  το Υπουργικό  Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες του Σώματος για θέματα της αρμοδιότητάς του, τα οποία του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του σχετικού Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 
Αρμοδιότητες και εξουσίες
Οι  αρμοδιότητες και εξουσίες του Υφυπουργού περιλαμβάνουν τ’ ακόλουθα:
 
(α)Την πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου Τουρισμού.
 
(β)Την πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό, την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται  δυνάμει  των  διατάξεων  του Νόμου  ή  από το Υπουργικό Συμβούλιο.
 
(γ)Τη διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή τα καθήκοντα που του ανατίθενται.
 
(δ)Την έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών  και  γενικών οδηγιών  προς  εκτέλεση οποιωνδήποτε  εξουσιών  ή  καθηκόντων  του  ανατίθενται  και  την  εφαρμογή οποιωνδήποτε κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου ή άλλης  οικείας  νομοθεσίας  σε  σχέση με  τις εξουσίες  ή  τα  καθήκοντα  που  του ανατίθενται.
 
(ε)Την προπαρασκευαστική  εργασία για  υποβολή στους υπουργούς,  αναλόγως  του θέματος, νομοσχεδίων, προσχεδίων  διαταγμάτων  ή  προσχεδίων  κανονισμών  που αφορούν σε εξουσίες ή καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του.
 
Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργείου
Το Υφυπουργείο Τουρισμού, που αρχίζει τη λειτουργία του στις 2 Ιανουαρίου, θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:  
 
α)Τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής τουρισμού και τον επιτελικό σχεδιασμό  της τουριστικής ανάπτυξης της Κύπρου, περιλαμβανομένης της διατύπωσης θέσεων για τη χωροθέτηση των τουριστικών τοποθεσιών.
 
(β)Τον συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής τουρισμού με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.  
 
(γ)Τη στήριξη των επενδύσεων στον τουρισμό, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και υλοποίησης κινήτρων και της παροχής συστηματικής ενημέρωσης του κοινού.
 
(δ)Την προώθηση της τουριστικής συνείδησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 
(ε)Τη χάραξη στρατηγικής προβολής, προώθησης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου στο εξωτερικό και εσωτερικό.
 
(στ)Την εκπόνηση μελετών, ερευνών αγοράς, την ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα  του  τουρισμού,  τη  διαχείριση  στατιστικών  δεδομένων,  την  αξιολόγηση  της  απόδοσης προγραμμάτων και κονδυλίων που δαπανώνται για τον τουρισμό.  
 
(ζ)Τη δημιουργία και τήρηση μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων.
 
(η) Την  ανάπτυξη  νέων  τουριστικών  προϊόντων και την επικαιροποίηση  υφισταμένων,  τη συνεχή  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  που  παρέχονται  στον  τουριστικό τομέα και την προώθηση της καινοτομίας.
 
(θ) Την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας αναφορικά με τις εξουσίες που αυτή παρείχε στον Κυπριακό  Οργανισμό Τουρισμού πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικών αδειών.
 
(ι) Την εποπτεία του τουριστικού τομέα, τη συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές και την Αστυνομία  Κύπρου,  την  ορθή  πληροφόρηση  και  ενημέρωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού για σεβασμό του τουριστικού προϊόντος.
 
(ια)Την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για μεταρρυθμίσεις οι οποίες  αφορούν στην απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα, στην αναβάθμιση  της  ποιότητας  του  τουριστικού  προϊόντος, στην ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας και στην ευρύτερη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, όπως και  στην απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την τουριστική βιομηχανία.
 
Τέλος εποχής για ΚΟΤ
Σημειώνεται ότι σε σχέση με την έναρξη των εργασιών του Υφυπουργείου Τουρισμού, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του της 5ης Δεκεμβρίου, ενέκρινε τη μεταφορά ολόκληρου του προσωπικού και των θέσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού(ΚΟΤ) στο Υφυπουργείο Τουρισμού από τις 2.1.2019.
 
Κάθε μέλος του προσωπικού θα μπορεί να επιλέξει ν’ αποχωρήσει μέχρι και έξι μήνες μετά την ένταξή του στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργείται Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου για τους υπαλλήλους του ΚΟΤ, το οποίο μετά της τελικής έγκρισης από τον Υπουργό Οικονομικών, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.
 
Εξάλλου, στις 28 Νοεμβρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο μεταφέρεται η αρμοδιότητα σε σχέση με την τουριστική νομοθεσία, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού.
 
Παράλληλα, ενέκρινε την μετονομασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας