Τρίτη 19 Ιουν, 2018 | Επικοινωνία
trans gif

Με 42 ψήφους υπέρ πέρασε η νομοθεσία για τους Ελεγκτές

  19/05/2017 16:35
Με 42 ψήφους υπέρ πέρασε η νομοθεσία για τους Ελεγκτές

Με 42 ψήφους υπέρ πέρασε η νομοθεσία για τους Ελεγκτές

  19/05/2017 16:35
Με 42 ψήφους υπέρ και 2 κατά (ΕΛΑΜ) η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που διέπει τη νομοθεσία για τους Ελεγκτές και τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών. Της ψηφοφορίας απείχε ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους επειδή, όπως ανέφερε, σχετίζεται με το επάγγελμα.
 
Η ΕΔΕΚ κατέθεσε τροπολογία την οποία απέσυρε αργότερα, με την οποία σκοπούσε να περιληφθεί στο νόμο πρόνοια με την οποία οι ελεγκτές να φέρουν προσωπική ευθύνη για λάθη και παραλείψεις.
 
Οπως αναφέρεται στην συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής, ο νέος νόμος προβλέπει ότι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να προβλέπεται ο διορισμός οποιωνδήποτε μελών ως εκ της θέσης τους (ex officio) Διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ κατά την άσκηση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ με οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντά τους ή καθήκοντα και αρμοδιότητές τους που πηγάζουν από οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα ενδεχομένως να κατέχουν.
 
Διαλαμβάνει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, της πειθαρχικής επιτροπής, του προσωπικού της ΑΔΕΕλΕπ, καθώς και οποιοιδήποτε επιθεωρητές, εμπειρογνώμονες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν ως σύμβουλοι ή κατ’ εντολήν του διοικητικού συμβουλίου ή της πειθαρχικής επιτροπής δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ενεργούν καλή τη πίστει,
 
Με το νέο νόμο θα μειωθεί η χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ από το κράτος από το 40% στο 20% των ετήσιων προβλεπόμενων εξόδων της και θα καταστεί επιτακτική η επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη για τα ελεγκτικά γραφεία και τους ελεγκτές που κατέχουν επαγγελματική άδεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ικανοποιούν απαιτήσεις για αποζημιώσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διενέργεια ελεγκτικής εργασίας λόγω αμέλειας. 
 
Καθορίζει επίσης ότι, σε περίπτωση που οντότητα δημόσιου συμφέροντος είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δε θα εγκρίνει το διορισμό ελεγκτή για σκοπούς διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων σε αυτό για περίοδο που υπερβαίνει τα εννέα έτη και τον επαναδιορισμό του ίδιου προσώπου ως ελεγκτή για το ίδιο ΑΠΙ, προτού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο αυτό ασκούσε ελεγκτική εργασία στο εν λόγω ΑΠΙ.
 
Με τη νέα νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που απέκτησαν άδεια πριν από την 29η Ιουνίου 2008, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, να εγγραφούν ως μέλη σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του νόμου.
 
Στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η Επιτροπή Οικονομικών θα παρακολουθεί τη διαδικασία εξέτασης από την αρμόδια αρχή της αίτησης που υποβλήθηκε για αναγνώριση δεύτερου σώματος ελεγκτών από το Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου (ΣΠΕΛΕΚ) και το Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ).
 
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι πρόκειται για σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και που θα βοηθήσει ένα τομέα, που συνιστά σημαντικό άξονα της οικονομίας.
  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας