Παρασκευή 19 Ιουλ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Ο προσωπικός γιατρός ως βασικός πυλώνας του ΓΕΣΥ-Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

  04/02/2019 06:56
Ο προσωπικός γιατρός ως βασικός πυλώνας του ΓΕΣΥ-Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ο προσωπικός γιατρός ως βασικός πυλώνας του ΓΕΣΥ-Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

  04/02/2019 06:56
Η αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του Γενικού Σχεδίου Υγείας(ΓΕΣΥ) έχει αρχίσει, καθότι από την 1η του επόμενου μήνα θα αρχίσουν οι σχετικές αποκοπές, ενώ η πρώτη φάση του Σχεδίου, που θα αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα και την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη,  θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου.
 
Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες του ΓΕΣΥ, καθότι οι προσωπικοί γιατροί αποτελούν το αρχικό σημείο επαφής των δικαιούχων με το ΓΕΣΥ.
 
Οι βασικές δραστηριότητες του προσωπικού ιατρού περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών.
 
Διαβάστε πιο κάτω όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον θεσμό του προσωπικού ιατρού:
 
Ο θεσμός του προσωπικού ιατρού (ΠΙ) περιλαμβάνει την παροχή συνεχούς, ολοκληρωμένης και συντονισμένης φροντίδας υγείας. Οι ΠΙ αποτελούν το αρχικό σημείο επαφής των δικαιούχων με το ΓΕΣΥ.
 
Οι βασικές δραστηριότητες του ΠΙ περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών.
 
Ο θεσμός του ΠΙ προσφέρει στο δικαιούχο τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:
 
Α. Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας
 
Μεγάλο ποσοστό ιατρικών περιστατικών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τον ΠΙ χωρίς καθυστέρηση.
 
Β. Καθοδήγηση του δικαιούχου στο Σύστημα
 
Ο ΠΙ διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για να καθοδηγήσει αποτελεσματικά το δικαιούχο στο ΓεΣΥ παραπέμποντας τον στον κατάλληλο παροχέα.
 
Γ. Αποτελεσματική εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων
 
Η άμεση, στενή και μακρόχρονη σχέση του ΠΙ με το δικαιούχο, καθιστά τον ΠΙ κατάλληλο να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δομημένη παρακολούθηση και έγκαιρη εφαρμογή και προώθηση προληπτικών/ανιχνευτικών προγραμμάτων.
 
Δ. Καλύτερη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών
 
Ο θεσμός του ΠΙ καθιστά δυνατή την αποτελεσματική διαχείριση  χρόνιων ασθενειών λόγω της μακροχρόνιας και στενής σχέσης που αναπτύσσει με το δικαιούχο.
 
Στόχος του ΟΑΥ είναι η διαχείριση συγκεκριμένων χρόνιων παθήσεων από τον ΠΙ βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, με παραπομπές στις κατάλληλες ειδικότητες στα ενδεικνυόμενα χρονικά διαστήματα αλλά  και σε περιπτώσεις έξαρσης της ασθένειας.
 
Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ θα παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Προσωπικούς Ιατρούς, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.
 
1. Προσωπικοί ιατροί για ενήλικες
Οι ιατροί που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού για ενήλικες, δηλαδή για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
 
*ιατροί με ειδικότητα στην γενική ιατρική
 
*ιατροί με ειδικότητα στην παθολογία
 
*ιατροί με ειδικότητα στη γηριατρική, για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους
 
*ιατροί με ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου δυνάμει του Περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου
 
*ιατροί οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό που βεβαιώνει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής βάσει του Κανονισμού 8ΣΤ, παράγραφοι 2 και 3 των περί Ιατρών Κανονισμών του 2009
 
Όλοι οι ιατροί που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού στο ΓεΣΥ πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
 
2. Προσωπικοί ιατροί για παιδιά
Οι ιατροί που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού για παιδιά, δηλαδή για δικαιούχους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, θα πρέπει να κατέχουν την ειδικότητα της παιδιατρικής.
 
Η πρόσβαση
 
1. Πρόσβαση Δικαιουχού σε Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ)
Ο ΠΙ παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του. Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να εγγράφεται σε κατάλογο ΠΙ ώστε να μπορεί να απολαμβάνει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΓεΣΥ:
 
*Παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου  έτους της ηλικίας τους θα πρέπει να εγγράφονται σε κατάλογο ΠΙ για παιδιά ή ΠΙ για ενήλικες όπου δεν υπάρχει παιδίατρος
 
*Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου  έτους της ηλικίας τους θα έχουν δικαίωμα επιλογής για εγγραφή στον κατάλογο είτε ΠΙ για παιδία είτε ΠΙ για ενήλικες
 
*Ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους δεν δικαιούνται να εγγράφονται σε ΠΙ με ειδικότητα στη γηριατρική
 
*Ενήλικες μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους θα πρέπει να εγγράφονται σε κατάλογο ΠΙ για ενήλικες με ειδικότητα στη γηριατρική
 
Εφόσον ο δικαιούχος εγγραφεί σε κατάλογο ΠΙ, τότε έχει απευθείας πρόσβαση σε αυτόν.
 
Επιλογή ΠΙ
Ο δικαιούχος εγγράφεται σε προσωπικό ιατρό της επιλογής του ή στην περίπτωση ανήλικου που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, σε ΠΙ της επιλογής των γονέων ή του κηδεμόνα του, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη τη γνώμη των ιδίων των ανηλίκων.
 
Αλλαγή ΠΙ
Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού ιατρού του μετά την παρέλευση 6 μηνών από την εγγραφή του σε αυτόν. Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους μπορούν να αλλάξουν ΠΙ, χωρίς τον περιορισμό της ελάχιστης χρονικής περιόδου των 6 μηνών.
 
 
2. Πρόσβαση δικαιούχου σε άλλους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας μέσω προσωπικού ιατρού:
Ο ΠΙ μπορεί να παραπέμπει δικαιούχους στους ακόλουθους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας:
 
*ειδικό ιατρό
 
*ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην ακτινοδιαγνωστική για σκοπούς διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων
 
*ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην κυτταρολογία και στην παθολογική ανατομική με την αποστολή ιατρικού δείγματος για σκοπούς διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων
 
*εργαστήριο
*νοσηλευτή, κλινικό διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, λογοπαθολόγο, φυσιοθεραπευτή & κλινικό ψυχολόγο
 
*Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών
 
* κέντρο ιατρικής αποκατάστασης
 
*κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας υγείας
 
Επιπλέον, ο ΠΙ έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων.
 
Οι ΠΙ θα μπορούν να έχουν εγγεγραμμένους μέχρι 2500 δικαιούχους στον κατάλογό τους ανά πάσα στιγμή
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας