Κυριακή 5 Ιουλ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Tρ. Κύπρου: Ζημιά €26 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020

InBusinessNews  26/05/2020 09:32
Tρ. Κύπρου: Ζημιά €26 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020

Tρ. Κύπρου: Ζημιά €26 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020

InBusinessNews  26/05/2020 09:32
Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €26 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020 ανακοίνωσε το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, ενώ καταγράφεται σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3,0 δις για την αντίστοιχη περίοδο. Σε δηλώσεις του ο  CEO της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επισημαίνει πως η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή και υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ υπογραμμίζει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2020.

Κύρια Σημεία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020
 
Ιός COVID-19
 • Προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή λειτουργία της Τράπεζας
 • Παροχή στήριξης τόσο στους πελάτες που έχουν επηρεαστεί από τον ιό COVID-19, όσο και στην ευρύτερη Κυπριακή οικονομία
 • Σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Στο παρόν στάδιο στη δεύτερη φάση χαλάρωσης
 • Επιπρόσθετη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 88 μ.β. (€28 εκατ.) για το α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών
 • Καθυστέρηση στη διαδικασία πώλησης ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) λόγω των συνθηκών αγοράς και λειτουργίας που επικρατούν
 • Επικέντρωση στην προληπτική αξιολόγηση της επίδρασης του ιού COVID-19 στο δανειακό χαρτοφυλάκιο
 
Καλή Κεφαλαιακή Θέση και Ρευστότητα
 • Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17.7% και Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.3% (με μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 9)
 • Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.0 δις
 
Συνεχιζόμενη Βελτίωση του Ισολογισμού το α’ τρίμηνο 2020
 • Οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €142 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020, παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 τον Μάρτιο 2020
 • Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν σε €3.7 δις (€1.6 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές)
 • Το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια μειώθηκε σε 29% (15% μετά τις πιστωτικές ζημιές)
 • Το ποσοστό κάλυψης με προβλέψεις αυξήθηκε σε 56%. Συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εξασφαλίσεων στο 124%
 • Ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €133 εκατ. τον Μάιο 2020 (Velocity 2), χωρίς επιπτώσεις στους κεφαλαιακούς δείκτες
 
Λειτουργική αποτελεσματικότητα
 • Δείκτης κόστος προς έσοδα (αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και τις συνεισφορές στο ΕΤΕ και στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων) μειώθηκε στο 58% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελοντικής Αποχώρησης Προσωπικού το δ’ τρίμηνο 2019
 • Μείωση συνολικών λειτουργικών εξόδων στα €84 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020, μειωμένα κατά 14% σε τριμηνιαία βάση
 • 70% των πελατών χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών
 
Απόδοση κατά το α’ τρίμηνο 2020
 • Νέος δανεισμός ύψους €451 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020 (αυξημένος κατά 2% σε τριμηνιαία βάση)
 • Σύνολο εσόδων ύψους €145 εκατ., Λειτουργικά κέρδη ύψους €52 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020
 • Πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €64 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020 (χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 200 μ.β.), περιλαμβανομένων και πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους €28 εκατ. που αντικατοπτρίζουν την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19
 • Ζημιά μετά τη φορολογία από οργανικές δραστηριότητες ύψους €23 εκατ. για το α΄ τρίμηνο 2020
 • Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €26 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2020

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος
“Παρακολουθούμε στενά τις επιπτώσεις του ιού COVID-19 στην παγκόσμια και την Κυπριακή οικονομία. Η άμεση και αποφασιστική αντίδραση της Κυβέρνησης με την εμφάνιση του ιού COVID-19 στην Κύπρο έχει περιορίσει με επιτυχία την εξάπλωση της πανδημίας και σήμερα η κατάσταση της υγείας στη χώρα είναι σταθερή. Καθώς ανακοινώνουμε τα αποτελέσματά μας για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανακοίνωση των ετήσιων μας αποτελεσμάτων για το 2019, η Κύπρος έχει ήδη προχωρήσει στη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, και έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε κίνηση στην οικονομική δραστηριότητα.
 
Καθώς η αβεβαιότητα για τις προοπτικές ανάπτυξης παραμένει, οι προτεραιότητές μας παραμένουν ξεκάθαρες. Να στηρίξουμε τους πελάτες μας που έχουν επηρεαστεί από τον ιό COVID-19, καθώς και την ευρύτερη Κυπριακή οικονομία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των συναδέλφων και των πελατών μας. Από την αρχή της κρίσης, έχουμε αναβαθμίσει την επικοινωνία με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τη νέα χρηματοοικονομική τους θέση και ανάγκες, προκειμένου να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους για να τους στηρίξουμε.
 
Τα αποτελέσματά μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού. Προχωρήσαμε σε περαιτέρω οργανική μείωση των ΜΕΔ κατά €142 εκατ., παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 τον Μάρτιο 2020. Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά 75% σε €3.7 δις, το οποίο αντιπροσωπεύει το 29% του συνόλου των δανείων (15% μετά τις πιστωτικές ζημιές). Το ποσοστό κάλυψης με προβλέψεις αυξήθηκε σε 56% και το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εξασφαλίσεων ανήλθε σε 124%. Επιπρόσθετα, τον Μάιο 2020, εν μέσω της κρίσης του ιού COVID-19, ολοκληρώσαμε πώληση ΜΕΔ ύψους €133 εκατ. (Project Velocity 2).
 
Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή και υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 31 Μαρτίου 2020, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 17.7%, και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 14.3% σε σύγκριση με τις τροποποιημένες ελάχιστες απαιτήσεις για το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 9.7%, μετά τα μέτρα χαλάρωσης κεφαλαιακής επάρκειας από τις εποπτικές αρχές.
 
Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.0 δις. Ο νέος δανεισμός κατά το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε €451 εκατ., αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, συμβάλλοντας στη στήριξη της Κυπριακής οικονομίας.
 
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες αυτό το τρίμηνο και ανήλθε σε 58%, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού τον περασμένο Οκτώβριο. Tα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποβοηθούμενα από τον ενισχυμένο ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Σήμερα, το 70% των πελατών μας χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.
 
Το πρώτο τρίμηνο του έτους είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €145 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €52 εκατ. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα από οργανικές δραστηριότητες για το τρίμηνο ήταν ζημιά ύψους €23 εκατ. και το συνολικό αποτέλεσμα ζημιά ύψους €26 εκατ., μετά τις αυξημένες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €64 εκατ. λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών (πιστωτικές ζημιές δανείων που σχετίζονται με τον ιό COVID-19 ύψους €28 εκατ. - επιπρόσθετη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 88 μ.β.).
 
Οι οικονομικές προοπτικές έχουν επιδεινωθεί και αυτό παρατηρείται στα μειωμένα επίπεδα δραστηριότητας συναλλαγών και στη μειωμένη ζήτηση για νέα δάνεια. Οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2020. Η πλήρης επίδραση παραμένει αβέβαιη και θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια των περιορισμών για τον ιό COVID-19, την επιτυχή επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης.
 
Η στρατηγική μας παραμένει ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ενίσχυση του ισολογισμού, βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας μέσω μείωσης του κόστους υποβοηθούμενη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Συγκρότημα βρίσκεται σε καλή θέση, με καλή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα, έτοιμο να στηρίξει αυτή την ανάκαμψη και την Κυπριακή οικονομία."
 

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας